Europa kontra śmieci

Przeciętny obywatel Unii Europejskiej przysparza środowisku naturalnemu średnio ponad pół tony śmieci rocznie. To zdecydowanie za dużo. Komisja Europejska rozpoczyna proces konsultacji propozycji i zagadnień mających służyć promocji technik niskoodpadowych i recyklingu.

Komisja Europejska przyjęła komunikat poświęcony strategii zapobieżenia zwiększenia ilości odpadów i recyklingowi. Dokument inicjuje akcję szerokiej konsultacji zagadnień w celu budowy przyszłej europejskiej polityki w tym zakresie. Do dyskusji, składania propozycji i komentarzy zaproszeni są wszyscy partnerzy społeczni. Podstawowe problemy do rozstrzygnięcia to: jak powstrzymywać zwiększanie się ilości śmieci, jak obniżyć wykorzystanie zasobów naturalnych i jakie śmieci poddawać odzyskowi.

Opinie i uwagi na temat propozycji przedstawionych w dokumencie "Towards a Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste" można przesyłać w ciągu 6 miesięcy. Należy pamiętać, że najważniejszym wyzwaniem jest ograniczenie produkcji odpadków: rzadko kiedy pamięta się, że recykling jest drogi, niejednokrotnie o wiele droższy od składowania czy spalenia. Obywatel UE wytwarza obecnie średnio 550 kg śmieci rocznie. To znacznie powyżej celu, jaki 10 lat wcześniej wyznaczono w ramach Piątego Programu działań Ekologicznych.

Podstawowe pytania i zagadnienia do konsultacji to:

*ustanowienie ilościowych celów do ograniczenia produkcji odpadów; do tego celu niezbędne będzie m.in. wprowadzenie przepisów promujących technologie niskoodpadowe, upowszechnianie dobrych praktyk;

*poprawienie polityki w zakresie odzysku: obecne prawo wymaga recykling z określonych materiałów, ale nie wymaga odzysku tych materiałów, kiedy stanowią część innych produktów. Tak więc kartonowe pudło musi być zrecyklingowane, ale już np. papier w biurze, czy prasa - nie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku aluminium, plastiku. itd.;

*rynkowa promocja recyclingu i produkcji niskoodpadowej - obecnie w UE w wielu przypadkach składowanie okazuje się być tańsze niż odzysk. Aby odwrócić niekorzystny trend pojawiający się w związku z tym potrzebne jest m.in. wprowadzenie schematów płatności za wielkość zwałki, czy przełożenie odpowiedzialności za recykling na producentów.

Na podstawie konsultacji Komisja Europejska określi ostatecznie cele i założenia w tym obszarze zagadnień. Zadecyduje także jakie miary graniczne zaproponować do akceptacji w dokumencie końcowym Radzie Europy i Parlamentowi Europejskiemu. Założenia do tej strategii tematycznej można konsultować do 30 listopada 2003. Uwagi będą uwzględnione w dokumencie, który zostanie przedstawiony w 2004 roku. Strategia Tematyczna w zakresie odpadów i recyklingu stanowi jedną z siedmiu, które powstają w ramach Szóstego Programu Działań Ekologicznych.