Europa skuteczna socjalnie

Model skandynawski nadal wygrywa w Unii pod względem skuteczności w realizacji zadań polityki społecznej.

Niemiecki think tank berlinpolis we współpracy z Fundacją Hansa Boecklera opublikował raport na temat warunków socjalnych w krajach Unii Europejskiej. Pośrednio jest to zarazem ranking skuteczności polityki społecznej poszczególnych państw członkowskich. Badanie oceniało sytuację w 25 krajach Unii pod względem 35 kryteriów, zgrupowanych w obszary zagadnień pracy, edukacji, równouprawnienia płci i wiekowego. Badacze posłużyli się danymi z lat 2005 - 2003.

Ranking krajów UE pod wzgledem warunków socjalnych

Ranking krajów UE pod wzgledem warunków socjalnych

Na czele rankingu zbudowanego ze średniej wyników wszystkich 35 wskaźników uplasowały się kraje skandynawskie, dużo i skutecznie łożące na cele socjalne. O ile model skandynawski nadal więc się sprawdza, to nieefektywny okazuje się model Bismarcka - Niemcy, które są pod względem nakładów na politykę socjalną na 4. miejscu w Europie, zajęły zaledwie 21. miejsce w rankingu. Wyprzedza je między innymi Polska. Nasz kraj uplasował się w rankingu na 19. miejscu. Polska najlepsze wyniki we wskaźnikach dotyczących szans edukacyjnych, równouprawnienia płci (w tym wypadku wyprzedzamy na przykład nawet lidera ogólnej klasyfikacji, Danię) oraz poziomu rozwarstwienia dochodów i bezpieczeństwa socjalnego. Na odległą pozycję w rankingu ogólnym zepchnęło nas ostatnie miejsce w obszarze dostępu do rynku pracy i nieprzykładanie wagi do równouprawnienia osób w różnym wieku (dotyczy to w głównej mierze oceny sytuacji osób starszych i w wieku poprodukcyjnym).

Klasyfikacja Polski pod względem 5 obszarów zagadnień społecznych

Klasyfikacja Polski pod względem 5 obszarów zagadnień społecznych

Autorzy badania zwracają uwagę na wysoką pozycję trzech nowych krajów członkowskich: Łotwy, Słowenii i Litwy. W przypadku krajów bałtyckich autorzy badania zwracają uwagę na zbliżoną strukturę wyniku do wyniku uzyskanego przez Irlandię: za szybkim wzrostem PKB nie nadąża w rozwoju system opieki socjalnej. Zaobserwowano także powtarzający się w przypadku Irlandii, Wielkiej Brytanii i Cypru model, w którym gorsze warunki pod względem bezpieczeństwa socjalnego i duże zróżnicowanie dochodów idą w parze z bardzo dobrą dostępnością rynku pracy (włączeniem do rynku pracy). Ogółem lepszy wynik osiągnęły jednak kraje, gdzie uda się łączyć dobrą skuteczność w obu tych zagadnieniach (Holandia, Dania, Słowenia).

Podsumowanie raportu jest dostępne w języku angielskim , a cały raport w języku niemieckim .


Zobacz również