Europejska dyrektywa o przejęciach - finał wieloletniej dyskusji?

Europejskie ustawodawstwo w kwestii przejęć firm jest obecnie niezwykle potrzebne. Obecne - odrębne prawodawstwo u wszystkich państw członkowskich - utrudnia restrukturyzację i rozwój europejskich przedsiębiorstw stawiając je na gorszej pozycji w stosunku do międzynarodowej konkurencji - napisano w raporcie Deutsche Bank Research poświęconym pracom nad Dyrektywą o Przejęciach.

Presja na przyjęcie wspólnego prawodawstwa rośnie, jako że już teraz 1/3 przejęć na terenie Unii ma charakter ponadgraniczny. Jak ocenia DBR, przyjęcie jednolitych regulacji w sposób szczególny korzystne będzie dla gospodarki niemieckiej, dla której odsetek przejęć tego typu sięga obecnie już 70%. Po trzech dziesięcioleciach dyskusji i m.in. spektakularnym odrzuceniu pierwszego projektu Dyrektywy o Przejęciach, Komisja przedstawiła drugą, już poprawioną wersję. Odrzucenie i tego projektu może, zdaniem autorów raportu, sprowadzić na europejską gospodarkę poważne problemy.

W ocenie DBR nowy projekt jest znaczącym krokiem w kierunku harmonizacji, w wielu aspektach nie spełnia jednak obecnych potrzeb wewnętrznego rynku europejskiego i nadziei z nim związanych. Oto podstawowe uwagi:

- przyjęcie w projekcie harmonizacji na podstawowym poziomie oznacza, że oparte na dyrektywie regulacje w przyszłości będą się różniły się w poszczególnych państwach

- Komisja oparła się w projekcie jedynie generalnie i ogólnie na propozycjach prawnych ekspertów w kwestiach np. ograniczenia uprzywilejowania akcji (multiple voting rights)

- propozycje regulacji nadzoru przejęć nadgranicznych są zbyt skomplikowane i niespójne

- zapisy odnośnie progów i określania wysokości ofert powinny być w projekcie znacznie ściślej określone

- generalnie, nie do zaakceptowania jest odarcie projektu z kontrowersyjnych regulacji i stworzenie w efekcie "kadłubowej dyrektywy".

Według raportu, Dyrektywa w obecnym kształcie stanowi więc dopiero pierwszy krok w kierunku ogólnoeuropejskiej legislacji dotyczącej przejęć.