Excel i ułamki

Niektóre typy danych liczbowych tradycyjnie przedstawia się w postaci ułamków zwykłych. Excel z reguły wyświetla ułamki dziesiętne. Na szczęście można spowodować, aby wyświetlał liczby tak, jak chcemy.


Niektóre typy danych liczbowych tradycyjnie przedstawia się w postaci ułamków zwykłych. Excel z reguły wyświetla ułamki dziesiętne. Na szczęście można spowodować, aby wyświetlał liczby tak, jak chcemy.

Aby wprowadzić liczbę większą niż 1, zawierającą część ułamkową, należy wpisać część całkowitą, a następnie po spacji, część ułamkową w postaci "licznik/mianownik", np. "12 6/8". Jeśli jednak liczba jest ułamkiem właściwym, to wpisanie np. "4/5" spowoduje wyświetlenie wartości w formacie daty! Jeśli ułamek nie może być datą, np. "123/1234", zostanie potraktowany jako tekst. Można poradzić sobie z tym problemem, wpisując na początku zero, np. "0 4/5".

Ułamki zwykłe są automatycznie zamieniane przez program do najprostszej postaci i skracane do najmniejszego mianownika. Aby zmienić sposób wyświetlania ułamków zwykłych, należy zaznaczyć wybrany obszar arkusza i przejść do Format|Komórki na kartę Liczby. Teraz trzeba wybrać z listy Kategoria pozycję Ułamkowe i zaznaczyć odpowiedni rodzaj formatowania w polu Typ.

Ciekawą możliwością, jest wyświetlanie ułamków zwykłych z użyciem kropki dziesiętnej. Oznacza to, że np. liczba 8 4/16 będzie wyświetlana w postaci 8,04, gdzie "04" jest licznikiem ułamka 4/16. Aby wyświetlić liczby w takim formacie, konieczne jest użycie funkcji DOLLARFR(). Funkcja ta będzie dostępna tylko wtedy, gdy zostanie zainstalowany dodatek Analysis ToolPak; w tym celu przejdź do Narzędzia|Dodatki, zaznacz pole Analysis ToolPak i kliknij przycisk OK. Funkcja DOLARFR() przyjmuje dwa argumenty: liczbę, której format wyświetlania zmieniamy oraz liczbę całkowitą, będącą mianownikiem ułamka, który będzie stosowany - w naszym przykładzie wywołanie tej funkcji przyjmie postać =DOLLARFR(8 4/16;16). Wynik działania funkcji DOLLARFR() nie jest niestety wartością, która może być używana przez inne części arkusza - aby wykorzystać liczbę wyświetlaną w takim formacie, konieczne jest użycie funkcji DOLLARDE(), która przywraca typowy, dziesiętny format liczby.

Jak odłączyć wykres od danych?

Excel i ułamki

Skopiowanie i wklejenie wykresu jako rysunek umożliwia uniezależnienie go od danych - w tym przypadku tylko środkowy jest zależny od danych w kolumnach.

Wykresy tworzone w Excelu zwykle odwołują się do pewnego zakresu danych zawartych w arkuszu - oznacza to, że są uaktualniane, gdy dane ulegną zmianom. Z reguły takiego właśnie zachowania oczekuje użytkownik, jednak czasami przydatne może być przygotowanie wykresu niezależnego od zmian w tabeli. Jednym ze sposobów na uzyskanie niezmiennego wykresu, jest wklejenie go do arkusza w postaci rysunku. Wystarczy zaznaczyć przygotowany wcześniej wykres i trzymając naciśnięty klawisz [Shift] wybrać Edycja|Kopiuj rysunek (ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy przytrzymamy klawisz [Shift]). W opcjach okna Kopiuj rysunek należy zaznaczyć opcję Rozmiar|Tak jak na ekranie i kliknąć OK. Teraz trzeba kliknąć dowolne miejsce poza wykresem i użyć skrótu [Ctrl V].

Innym sposobem na utworzenie statycznego wykresu jest zamiana sposobu pobierania danych przez wykres. Najpierw należy kliknąć każdą z serii danych na wykresie, a następnie pasek formuły (gdzie powinno się teraz znajdować wywołanie funkcji SERIE). Użycie klawisza [F9] zamieni odniesienia do danych w arkuszu na podane wartości. Ten sposób postępowania należy powtórzyć dla każdej serii w arkuszu. Ta metoda ma przewagę nad prostym wklejaniem rysunku - przekształcony wykres można nadal swobodnie edytować, chociaż same wartości pozostają bez zmian.

Bez komunikatów o błędach

Formuły używane w Excelu czasem zwracają komunikaty o błędach. Użytkownicy z reguły chcą być powiadamiani o wystąpieniu błędów, jednak w niektórych sytuacjach korzystne może być ukrycie komunikatów typu <font color="red">#DZIEL/0! lub <font color="red">#NAZWA?. Można tego dokonać, korzystając z funkcji JEŻELI() i CZY.BŁĄD(). Użycie tych dwóch funkcji może mieć np. taką postać: =JEŻELI (CZY.BŁĄD(132/0);"";132/0). Wewnątrz wywołania ukryta jest formuła generująca błąd (dzielenie przez zero), jednak komunikat o błędzie nie zostanie wyświetlony. W miejsce dzielenia "132/0" można wstawić dowolną formułę, dla której chcemy ukryć informacje o błędach.

Kopiowanie arkusza

Excel i ułamki

Aby skopiować i wkleić arkusz do nowego skoroszytu, użyj opcji <i>Przenieś lub Skopiuj arkusz</i>

Excel umożliwia nie tylko łatwe kopiowanie przez Schowek zaznaczonych obszarów komórek - można także kopiować i wklejać całe arkusze. Aby to zrobić, należy najpierw otworzyć zarówno skoroszyt źródłowy, jak i docelowy w Excelu. Teraz w skoroszycie źródłowym trzeba uaktywnić wybrany arkusz i wybrać z menu Edycja|Przenieś lub kopiuj arkusz. Po zaznaczeniu opcji Utwórz kopię można już wybrać docelowy skoroszyt z rozwijanej listy Do skoroszytu. Dodatkowo można wybrać miejsce, gdzie ma się pojawić kopia arkusza - zaznacz odpowiednią pozycję z pola Przed arkuszem. Teraz wystarczy już tylko kliknąć OK.

Za pomocą opisanej opcji menu można także zreorganizować układ arkuszy w bieżącym skoroszycie, ale nie jest to najwygodniejsza metoda. Znacznie łatwiej jest przeciągnąć za pomocą myszy zakładkę z nazwą arkusza w inne miejsce.