Francuski pracownik jak dobre wino

W 2002 roku niemal jedna piąta miejsc pracy we Francji była obsadzona przez pracowników powyżej 50. roku życia. Największy odsetek stanowią oni m.in. w rolnictwie, sektorze badawczo rozwojowym i edukacji; najszybciej przybywa ich natomiast m.in. w sektorze finansowym. Firmy francuskie najczęściej jeszcze nie są świadome konieczności przystosowania do tej sytuacji.

Średnia wieku zatrudnionych we Francji rośnie od 1996 roku, kiedy to pięćdziesiątkę przekroczyło pokolenie powojennego boomu narodzin. Taka silna tendencja utrzymać się musi do 2006 roku. Ale i potem odsetek pracowników po 50. będzie rósł, w związku choćby z poprawą stanu zdrowia społeczeństwa (oczekiwana długość życia dla mężczyzn w 2001 roku przekroczyła 85 lat, w przypadku kobiet zbliża się do 95 lat). Wielkość przyrostu tego odsetka w głównej mierze uzależniona jest jednak od zmiany w ustawodawstwie granicy wieku emerytalnego.

Najwięcej pracowników po 50 przybyło w latach 2000 – 2002 w sektorze finansowym (+9,3%), transporcie lotniczy (+9,1%), ubezpieczeniach (+8,9%) i edukacji (+7,5%). Ubyło w kawiarniach, rolnictwie, specjalistycznym handlu niespożywczym (ubytki te były jednak małe, rzędu 1 – 4%). Generalnie obecnie więcej osób po 50 pracuje ponadto sektorze publicznym. Także jedna trzecia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (zatrudniających samych siebie) ma ponad 50 lat. W rolnictwie udział pracowników w tym przedziale wieku sięga 30%, podobnie jak w sektorze badawczo rozwojowym (29%). W nieruchomościach odsetek ten wynosi 28% pracowników. W edukacji i ubezpieczeniach społecznych to odpowiednio ponad 26% stanu. Najmniej pracowników po 50-tce jest m.in. w serwisach komputerowych (8%), w prywatnych spółkach telekomunikacyjnych (także 8%), barach szybkiej obsługi (6%), super i hipermarketach, obronie cywilnej, policji i wojsku (10%).

Problem starzenia się kadry dotknie wkrótce 20% francuskich firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, co pociągnie za sobą odpowiednich działań dostosowujących działania firmy. W ocenie analityków francuskiego biura statystycznego, jak dotąd jedynie bardzo niewielka część menedżerów zastanawia się nad problemem i podejmuje jakiekolwiek działania. Nie ma co prawda przeważnie oznak dyskryminacji starszych pracowników, wielu przełożonych operuje jednak ciągle stereotypami odnośnie zdolności i nastawienia do pracy osób po 50.