GUS o bezrobociu i PKB

Według danych GUS, w pierwszym półroczu br. PKB wzrósł o 0,6%; a stopa bezrobocia - 17,4% - w sierpniu nie uległa w stosunku do lipca zmianie.

GUS poinformował, że w II kwartale br. produkt krajowy brutto, w porównaniu z analogicznym okresem w roku ub. wzrósł o 0,8%. W całym pierwszym półroczu PKB wzrósł o 0,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. O 1% wzrósł popyt krajowy w II kwartale br., w całym półroczu wzrósł natomiast o 0,5%.

Wzrost wartości dodanej brutto w gospodarce narodowej wyniósł 0,9% w II kwartale i 0,7% w I półroczu br. Wzrost wartości dodanej brutto miał miejsce w sektorze usług rynkowych (3,5% za II kwartał i 4% za półrocze). Z kolei wartość dodana brutto w przemyśle obniżyła się o 0,9% w II kwartale i o 1,5% w całym pierwszym półroczu (w porównaniu z analogicznym okresem w roku ub.). O 10,3% w II kwartale i o 11,4% w I półroczu br. spadła wartość dodana brutto w budownictwie. O 8,4% obniżyła się w II kw. br. wartość nakładów brutto na środki trwałe, w całym pierwszym półroczu spadek ten wyniósł 10,6%.

GUS podał ponadto informacje na temat dynamiki stopy bezrobocia w sierpniu. Stopa bezrobocia nie zmieniła się od lipca br. i nadal wynosi 17,4% (rok temu 16,2%). W sierpniu bez pracy pozostawało w sumie 3,105 mln osób, w tym 1,627 mln kobiet. W porównaniu z lipcem bezrobocie wzrosło nieznacznie (0,2 tys.); w stosunku do sierpnia 2001 wzrost wyniósł 212,9 tys., czyli blisko 7,5%.

Wzrost bezrobocia nastąpił w sześciu województwach, najwyższy w zachodniopomorskim (o 1,4% w porównaniu z lipcem br.). Spadek bezrobocia miał miejsce w 7 województwach, największy nastąpił w podkarpackim (0,7%). Najwyższą stopę napływu bezrobotnych do urzędów zatrudnienia odnotowano w zachodniopomorskim (1,8%). Największe bezrobocie było w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie sięga niemal 28%, lubuskim - 25%, a zachodniopomorskim - 24,5%. Najniższa stopa bezrobocia jest w małopolskim (13,4%), mazowieckim (13,5%) i podlaskim (14,7%).

Do urzędów pracy w sierpniu br. zgłosiło się 199,8 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 51,6 tys. mniej niż w lipcu br. i o 4,7 tys. więcej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 121,8 tys. (61%) stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem 59,6%, przed rokiem 60,2%). Spośród nowo zarejestrowanych 35,8% to osoby dotychczas niepracujące, a 22,7% to absolwenci. 36,7% nowo zarejestrowanych mieszkało na wsi.

W sierpniu wyłączono z ewidencji 199,6 tys. osób, tj. 6,4% ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca. 88,8 tys. wyrejestrowanych (44,5%) podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy. Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 72,1 tys. utraciło status bezrobotnego. Na koniec sierpnia br. 484,3 tys. osób posiadało uprawnienia do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (w końcu lipca 483,2 tys. osób, przed rokiem 385,6 tys. osób).