Handel światowy bez wigoru

Sytuacja w światowym handlu ogólnie poprawia się - za sprawą państw azjatyckich, gospodarek w fazie transformacji i Stanów Zjednoczonych, stwierdza raport Międzynarodowe Statystyki Handlu 2003, opublikowany wczoraj przez WTO. Realny wzrost powinien w br. wynieść ok. 3%, tyle ile w roku 2002. A to raptem około połowy przeciętnego tempa wzrostu handlu w latach 90.

Według oceny WTO, nadzieje na szybszą poprawę w światowym handlu w br. rozwiewa obserwowany słaby wzrost w IV kwartale i bliski stagnacji poziom przepływów handlowych w pierwszej połowie br. Oto wybrane ustalenia Międzynarodywych Statystyk Handlu 2003:

* po nieznacznej poprawie tempa wzostu światowego handlu w 2002 r., w pierwszej połowie br. obserwowana jest stagnacja. Spowolnienie odzwierciedla słaby wzrost gospodarczy w krajach OECD, szczególnie w Europie Zachodniej. Najważniejszy negatywny czynnik dla rozwoju globalnego handlu to sytuacja na Bliskim Wschodzie.

* Wartość handlu wzrosła realnie w 2002 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 3%, a więc w tempie o połowę wolniejszym niż przeciętnie w latach 90.

* W 2002 poprawa w handlu związana była z silnym popytem importowym w rozwijającej się Azji, w gospodarkach przechodzących transformację i USA.

* Spadek eksportu i wzrost importu przyniósł Stanom Zjednoczonym w 2002 roku rekordowy deficyt bieżący i handlowy, odpowiadający 5% PKB. Deficyt USA w handlu miał miejsce we wszystkich 7 strefach geograficznych, ze wszystkimi 6 głównymi partnerami handlowymi i w 15 z 17 grup produktowych uwzględnionych w raporcie WTO.

* Niezwykle dynamicznie rozwija się zagraniczny handel chiński – w latach 90. tempo jego rozwoju było 3 razy większe niż całego światowego handlu; pomiędzy 2000 a 2002 r. eksport i import Chin wzrosły po 30%, a w 2002 roku Chiny stały się czwartym światowym kupcem (licząc UE jako jeden kraj).

* Najszybciej rósł na przestrzeni dwóch ostatnich lat handel chemikaliami. Zasadniczy wpływ miał na to wzrost handlu farmaceutycznego pomiędzy krajami rozwijającymi się. Udział wymiany handlowej chemikaliami w światowym handlu wyniósł 10%.

* W pierwszej połowie br. światowy eksport wzrósł o 15% wobec jego wartości w 2003 roku (wyrażany w USD). W całym ub. roku wzrost eksportu wyniósł 4%. Wartość światowego handlu wzrosła w związku z deprecjacją dolara i wyższymi cenami ropy i towarów niepaliwowych.

* Po uwzględnieniu wymienionych w poprzednim punkcie czynników, wyłania się obraz znacznie mniej optymistyczny. Realny eksport dóbr i usług krajów OECD nie wzrósł pomiędzy IV kwartałem 2002 a drugim kwartałem 2003 roku.

* Rozwój handlu w pierwszej połowie 2003 roku i poprawa wskaźników ekonomicznych w III kwartale 2003 roku dają zdaniem WTO szansę na 3-proc. wzrost wartości światowego handlu w roku bieżącym ogółem – a więc na poziomie ubiegłorocznym.


Zobacz również