Inflacja spadnie jesienią

Obliczany przez Bureau for Investments and Economic Cycles Wskaźnik Przyszłej Inflacji, spadł w sierpniu br., już trzeci miesiąc z rzędu.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) informuje o kształtowaniu się cen konsumpcyjnych w perspektywie nadchodzących 4-6 miesięcy. Z najnowszych danych BIEC wynika, że wzrost inflacji miał charakter krótkookresowy, spowodowany głównie przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Według ekspertów BIEC, ceny jesienią powinny znów zacząć spadać.

Większość składowych WPI wskazuje na spowalnianie presji inflacyjnej po stronie kosztów producentów i po stronie popytu. Tendencja złotego do umacniania się wpływa korzystnie na koszty zakupu importowanych surowców do produkcji.

Ceny importu - według danych GUS - spadają stopniowo od połowy 2003 r. Spadają również, od stycznia, ceny w sektorze usług. W ostatnim kwartale bez zmian pozostają koszty produkcji w przeliczeniu na jednostkę wyrobu. Wzrosły koszty w przeliczeniu na jednego zatrudnionego.

Stabilne pozostają prognozy przedsiębiorców co do kształtowania się cen na produkowane przez nich wyroby - niemal 80% producentów zamierza utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie.

Popyt wewnętrzny, kolejna składowa brana pod uwagę przy obliczaniu WPI, nadal jest słaby, co sprzyja redukcji inflacji. Na razie nic nie wskazuje na to, że popyt wewnętrzny się ożywi - stopa bezrobocia nadal jest wysoka, wynagrodzenia rosną w bardzo powolnym tempie, a zainteresowanie kredytem konsumenckim jest niewielkie.


Zobacz również