Informatyczne priorytety krótko i średnioterminowe

Rethink Research Associates przedstawił raport poświęcony priorytetom w działaniach menedżerów IT z krajów Europy Zachodniej w najbliższym czasie. Priorytety dla CIO to obecnie zapewnienie wydajności i pewności działania ich organizacji. Dlatego w pierwszej kolejności prowadzą projekty zapewnienia kontynuacji działalności biznesowej oraz outsourcingu. Wdrażanie nowych wersji systemów operacyjnych raczej ich nie interesuje.

Ponad połowa, bo 53% ankietowanych uważa, że efektywność biznesowa ich własnego wertykalnego rynku poprawia się w br., przy czym największym optymizmem charakteryzowali się odnośnie sytuacji na swoim rynku Brytyjczycy (81%) a najmniejszym - Francuzi i Belgowie (po 35%). Ankietowani za najważniejsze wyzwania dla firmy na swoich rynkach wertykalnych uznali wzrost konkurencji, spowolnienie gospodarki i wydłużenie procesu decyzyjnego.

Outsourcing

W czasach słabej koniunktury gospodarczej, outsourcing informatyki pozostaje jednym z najważniejszym zagadnień do rozstrzygnięcia przez CIO. 65% ankietowanych przez Rethink planuje korzystać w jakimś zakresie z zewnętrznych usługodawców informatycznych lub już korzysta z ich usług. Z tego grona 67% ma już rozpisany na najbliższe pół roku plan wykorzystania zewnętrznych sił i środków. Największy odsetek decydujących się na outsourcing jest we Francji, gdzie 85% ankietowanych CIO planuje przekazać jakąś część zadań na zewnątrz. Najrzadziej chcą outsourcować CIO brytyjscy - zaledwie jedna trzecia przekaże na zewnątrz część kompetencji.

Trendy, priorytety i naglące potrzeby

Ankietowani CIO zostali poproszeni o ocenę 12 wybranych technologii i zagadnień zarządzania informatyką pod względem wagi dla biznesu (niezbędne - potrzebne i ważne - dobrze mieć - bez znaczenia) oraz pilności w planie wdrażania (w skali czasu dla wszystkich zaplanowanych projektów).

Za najważniejsze zagadnienie ankietowani uznali zapewnienie ciągłości działalności biznesowej - przy czym 59% uznało to za absolutnie niezbędne. Zaś 53% ankietowanych CIO prowadzi pracę nad zapewnieniem i udoskonaleniem procedur i zasobów technologicznych w tym względzie lub planuje ją podjąć w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Kolejne miejsca - choć ze znacznie niższym priorytetem - zajęły inne zagadnienia, lecz żadne nie uzyskało w całej populacji choćby połowy ocen "niezbędne". 28% ankietowanych wskazało system ERP jako mający takie znaczenie dla firmy, 27% - urządzenia przenośne, 25% - konsolidację serwerową.

Linux i Windows nie są niezbędne

Respondenci najniżej spośród obserwowanych technologii oceniali Linuxa i Windows 2003 (odpowiednio 0% i 4% wskazań na ich "niezbędność"). Windows cieszy się zainteresowaniem ankietowanych, ale jako technologia z kategorii tych ważnych, nie naglących. Tylko 10% planuje jego implementację w ciągu 6 miesięcy. Za "niezbędny" element dla działalności firmy nie uznał go żaden ankietowany szef informatyki z krajów skandynawskich, z Francji i Niemiec. W Skandynawii i Francji był też najwyższy odsetek niezainteresowanych w ogóle Windows 2003 - odpowiednio jedna czwarta i jedna piąta CIO z tych krajów. Blisko jedna piąta brytyjskich CIO planuje wdrożenie Windows 2003 w ciągu najbliższych 6 miesięcy, ponad 50% ankietowanych niemieckich CIO planuje dokonanie tego w ciągu 7 do 12 miesięcy, a ponad 55% ankietowanych CIO z krajów Beneluksu - chce odczekać minimum rok. Znaczenie Linuxa dla funkcjonowania firmy oceniono generalnie niżej, 25% wskazało go jako ważną technologię, ale nikt z ankietowanych nie planował wdrożenia tego systemu na przestrzeni 6 miesięcy.

Spośród technologii uznanych za niezbędne dla firmy, jedną z najbardziej pilnych potrzeb okazało się wprowadzanie urządzeń mobilnych - 40% ankietowanych będzie realizowało projekty związane z technologiami mobilnymi w ciągu najbliższego półrocza.

W konkluzji autorzy raportu stwierdzają, że obecnie najważniejsze są dla przeciętnego CIO zadania z kategorii tych zapewniających sprawne i oszczędne działanie organizacji. Dlatego na czele listy priorytetów znalazły się outsourcing, zapewnienie ciągłości działania i konsolidacja. Z kolei aplikacje mobilne i ERP - pasują raczej do kategorii zadań zapewniających konkurencyjność i wydajność firmy.

Szefowie działów informatycznych skoncentrowani są przede wszystkim na wewnętrznych działaniach i wydajności, podczas gdy systemy, których działanie polega na kontaktowaniu czy ekspresji na świat zewnętrzny - jak CRM czy SCM postrzegane są jako ważne, ale nie tak niezbędne. Zakłócenia i ryzyko są obecnie szczególnie niemile widziane, dlatego w badaniu deklarowano tak ostrożne podejście do wdrażania nowych systemów operacyjnych - Linuksa i Windows 2003. Warto na koniec zauważyć, że bardzo trudno jest w sposób pewny wyznaczać generalne trendy - odpowiedzi na poszczególne pytania wahały się bowiem pomiędzy przedstawicielami poszczególnych państw bardzo znacząco.