Interes na szóstkę

Od pewnego czasu każda nowa wersja Delphi (Enterprise) obsługuje coraz więcej nowoczesnych technologii sieciowych, wykorzystywanych na rynku korporacyjnym.

Od pewnego czasu każda nowa wersja Delphi (Enterprise) obsługuje coraz więcej nowoczesnych technologii sieciowych, wykorzystywanych na rynku korporacyjnym.

Nowoczesne aplikacje nie działają już samodzielnie na lokalnej maszynie i nie są też zamykane w pojedynczym pliku EXE, z towarzyszącymi mu i przeładowanymi funkcjami bibliotekami DLL. Przeciwnie, składają się z wielu współpracujących elementów, często działających na różnych komputerach, przy wyraźnym podziale na warstwę dostępu do danych, warstwę biznesową oraz warstwę prezentacji danych.

Delphi 6 zawiera wiele narzędzi do budowania elementów dla wszystkich warstw aplikacji oraz zapewnienia komunikacji i współpracy odpowiednich technologii:

- BizSnap ułatwia tworzenie warstwy biznesowej, czyli "logiki" aplikacji oraz komponentów świadczących konkretne usługi wymiany i przetwarzania danych. Do wymiany informacji wykorzystywany jest standard SOAP (Simple Object Access Protocol), który za pomocą protokołu HTTP przesyła dane zapisane w XML. Natomiast współpraca z obcymi komponentami jest możliwa dzięki opisywaniu interfejsów w uniwersalnym języku WSDL (Web Services Definition Language). BizSnap pozwala także tworzyć aplikacje usługowe, które działają na platformach Microsoft .NET i Sun ONE.

- WebSnap zajmuje się warstwą prezentacji danych. Pomaga zaprojektować elementy wizualne oraz dostarcza narzędzia do budowania stron WWW z wykorzystaniem gotowych kontrolek lub całych formularzy. Zawiera komponenty do XML Tree i XSL Tree do prezentacji danych oraz moduły Page Producer do tworzenia kodu HTML. WebSnap obsługuje też języki skryptowe i zapewnia współpracę z serwerami WWW poprzez NSAPI, ISAPI, CGI oraz dedykowane moduły dla Apache.

- DataSnap zapewnia dostęp do dowolnych danych i usług w środowisku rozproszonym. Wykorzystuje protokół SOAP, zapewnia dostęp do obiektów COM i CORBA oraz tworzy połączenia HTTP i TCP/IP do baz danych. Obsługuje DB2, Informix, InterBase, MS Server, Oracle, Sybase i optymalizuje połączenia z serwerami RDBMS.

Delphi 6 Professional, mimo że nie jest przeznaczona na rynek korporacyjny, też zawiera kilka ciekawych nowości:

- dbExpress to niezależna od platformy warstwa, która zapewnia jednolity dostęp do różnych serwerów SQL poprzez oddzielne sterowniki implementujące standardowy interfejs. Sterowniki dbExpress na platformie Windows występują w postaci bibliotek DLL, a w Linuksie w postaci współdzielonych plików obiektowych i umożliwiają dostęp do baz danych Access, DB2, dBase, FoxPro, MS SQL, Oracle, Informix, InterBase, Paradox, MySQL, SyBase oraz MyBase - prostej, wydajnej bazy opartej na XML. Oprócz dbExpress dostęp do danych umożliwia także interfejs dbGo dla ADO lub nowy BDE 5.1.1. Natomiast niskopoziomowy dostęp do bazy InterBase możliwy jest dzięki InterBase Express.

- Biblioteka CLX, podobnie jak dbExpress, jest niezależna od platformy i umożliwia tworzenie aplikacji kompatybilnych na poziomie kodu źródłowego. Aplikacje te mogą być kompilowane w Windows za pomocą Delphi 6 lub w Linuksie za systemem Kylix (system programistyczny typu RAD do Linuksa, podobnie jak Delphi wykorzystujący Object Pascal - opis PCWK 04/2001). Na całość CLX składają się BaseCLX z definicjami podstawowych klas i komponentów, VisualCLX zawierająca kontrolki, dialogi oraz komponenty prezentacji danych, DataCLX zapewniająca dostęp do baz danych oraz NetCLX odpowiedzialna za komunikację poprzez TCP/IP oraz współpracę z serwerami WWW.

W najprostszej wersji Delphi 6 Personal wśród nowych komponentów znajdujemy, wizualne kontrolki (tym razem zgodne z Windows 2000), rozszerzenia języka Object Pascal oraz uaktualnienia środowiska IDE.

Informacje: , tel. (22) 8641465, www.borland.pl