Inwestycje w polskie nieruchomości nie wymagają odwagi

Według pierwszego notowania Global Risk Indicator (GGRI), wskaźnika opracowanego przez firmę Goodman, ryzyko inwestycji w nieruchomości w Polsce jest na średnim poziomie i w najbliższych 5 latach będzie się zmniejszać.

Wskaźnik GGRI (Goodman Global Risk Indicator) stanowi uzupełnienie CAPM (Capital Asset Pricing Model). CAPM jest stosowany do oznaczania poziomu ryzyka poprzez model ilościowy, przy założeniu efektywnego działania rynku. GGRI jest natomiast jakościową oceną warunków na rynku i pozwala na szersze oszacowanie ryzyka. Wskaźnik ten jest prognozowany dla 33 najważniejszych rynków w trzech kategoriach ryzyka: ekonomicznego, społeczno-politycznego oraz ryzyka na rynku nieruchomości.

Według raportu, w ciągu ostatnich lat na świecie transakcje inwestycyjne na rynku nieruchomości wzrastały gwałtownie do rekordowego poziomu 682 miliardów dolarów w ub. r. Tendencja wzrostowa ma się utrzymać w najbliższych latach. Na globalnym rynku jedna trzecia z 30 najlepszych dla inwestycji aglomeracji znajdzie się do 2020 r. w Chinach.

Raport przewiduje obniżanie się ryzyka w ciągu najbliższych 5 lat, szczególnie w krajach rozwijających się. Poziom ryzyka o charakterze ekonomicznym obniży się w krajach rozwijających z wysokiego do średniego (z 6,5 punktu do 5,8, w skali od 0 = brak ryzyka, do 10 = najwyższe ryzyko), natomiast w Azji i pozostałych regionach świata pozostanie w przedziale średniego ryzyka, choć także się obniży. Poziom ryzyka uwarunkowanego otoczeniem społeczno-politycznym obniży się w Europie (bez Skandynawii) z poziomu średniego do niskiego, pozostanie na niskim poziomie w Skandynawii i średnim w Azji. Wzrośnie natomiast z poziomu niskiego do średniego w Ameryce Północnej. Ryzyko własne rynku nieruchomości w ciągu najbliższych pięciu lat obniży się w regionie Azji i Pacyfiku i Europie (odpowiednio z 4,2 do 3,7 punktów oraz z 4 do 3 punktów), pozostając przy tym w przedziale poziomu średniego ryzyka. W Ameryce Północnej pozostać ma na poziomie niskim (2,1).

Poziom średniego ryzyka inwestycji w nieruchomości w Polsce ulegnie obniżeniu we wszystkich trzech kategoriach. Wskaźnik GGRI dla naszego kraju do 2011 roku spadnie do niższego poziomu, ale wciąż utrzyma się w przedziale średnim. Podobna sytuacja jest przewidywana w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Z raportu wynika, że w Europie Środkowej, Polska, Czechy, Węgry i Słowacja są krajami najbardziej zaawansowanymi pod względem rozwoju ekonomicznego, a wejście do strefy euro stanowić będzie wsparcie dla kolejnych inwestycji zagranicznych. Największym zagrożeniem dla tych państw, w ocenie autorów raportu, może być powrót do niestabilności rynku walutowego, która opóźniłaby wejście do strefy euro i doprowadziłby do podwyższenia przez banki centralne stóp procentowych. Rumunia i Bułgaria mają w 2007 roku wysoki wskaźnik ryzyka inwestycji, który ma ulec zmniejszeniu do poziomu średniego do roku 2011. Ukraina i Turcja mają natomiast oferować duże perspektywy zysku z inwestycji na rynku nieruchomości za cenę wyższego ryzyka, głównie w związku z niestabilnością polityczną.

W krajach Europy Zachodniej poziom ryzyka inwestowania w nieruchomości będzie się utrzymywać na niskim poziomie. Najmniejsze ryzyko inwestycji w nieruchomości charakteryzuje rynek brytyjski, sytuacja ta ma się utrzymać do 2011 r.