Jak wykorzystujemy unijne pieniądze

W ramach Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 na cele rozwojowe przeznaczonych zostanie nie mniej niż 110 mld euro. By fundusze te zostały w pełni i efektywnie wykorzystane muszą zostać usunięte pewne bariery.

Jak zauważają autorzy raportu BCC "Stan wykorzystania funduszy europejskich", pieniądze unijne w powiązaniu ze środkami krajowymi nie tylko przyczynią się do dokonania w najbliższych kilkunastu latach jakościowego skoku w poziomie życia naszych obywateli. Fundusze te w najbliższych dwóch, trzech latach będą jednym z głównych instrumentów przeciwdziałających spowolnieniu gospodarczemu i taka rola została im nadana w ramach planu antykryzysowego rządu.

Z raportu wynika, że stan zaawansowania programów z tzw. starej perspektywy z lat 2004-2006 jest całkiem dobry, chociaż konieczne jest przyspieszenie w I połowie tego roku. Jest szansa na bardzo dobry wynik i wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie bliskim 100 procent.

Na tym tle, dodatkowo biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Polską związane z nową perspektywą finansową i aspiracje polskiego społeczeństwa, stopień zaawansowania procesu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013 w ramach polityki spójności można określić jako nadal bardzo niski.

Autorzy zauważają, że nadal najbardziej zaawansowane są programy Pomoc Techniczna i Kapitał Ludzki. Z drugiej strony, z programów krajowych najtrudniej idzie wdrażanie programu Infrastruktura i Środowisko, największego ze wszystkich programów, w którym na koniec roku podpisane umowy były na niewielkie kwoty i wydatki wynosiły zero złotych.

Analiza obecnego stanu zaawansowania realizacji programów operacyjnych doprowadziła autorów raportu do wniosku, że w chwili obecnej najważniejsze jest objęcie jak największej ilości środków z funduszy europejskich umowami o dofinansowanie i rozpoczęcie ich realizacji.

Największe bariery, które w opinii BCC stanowią największe zagrożenie dla wykorzystania funduszy europejskich, dotyczą obszarów tj. planowanie w administracji publicznej, koordynacja działań, system instytucjonalny i sprawność administracji, przepisy o pomocy publicznej, procedury ubiegania się o fundusze i realizacji projektów unijnych, wahania kursu złotego względem euro, wzrost cen materiałów i usług, spowolnienie gospodarcze w Polsce i kryzys gospodarczy na świecie oraz potencjał beneficjentów do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Źródło: Business Centre Club