Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (13)

W najnowszej wersji 99.10 KAPS - zestawu zintegrowanych aplikacji wspomagających prowadzenie firmy - pojawiło się wiele poprawek i uzupełnień, ułatwiających posługiwanie się systemem.


W najnowszej wersji 99.10 KAPS - zestawu zintegrowanych aplikacji wspomagających prowadzenie firmy - pojawiło się wiele poprawek i uzupełnień, ułatwiających posługiwanie się systemem.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (13)

Polecenie służbowe - formularz zlecenia podczas rejestrowania wykonania zlecenia.

Należą do nich: nowy program "Kreator Poleceń Służbowych" oraz 15 nowych raportów do wcześniej opracowanych programów: Terminarza, Kreatora Kalkulacji, Rejestru Obecności, Cennika Produktów. Inteligentny wydruk zadań z terminarza, z uwzględnieniem aktualnie odfiltrowanego przedziału czasowego, zmienia dotychczasowy terminarz w bardzo dobre narzędzie szczególnie przydatne dla osób podróżujących i nie posiadających przenośnego komputera.

Prosta konstrukcja programu, możliwość wymiany informacji w sieci oraz automatyzacja pracy powinny sprawić, że programem zainteresują się szefowie firm lub działów. Możliwość zlecania zadań samemu sobie sprawia, że program może być rodzajem zarządcy personalnego. Uwzględniając możliwość zlecania zadań koledze z działu i system dokumentowania wymiany informacji w sieci, należy stwierdzić, że nazwa programu "Kreator Poleceń Służbowych" jest trochę myląca i nie oddaje charakteru programu i jego możliwości.

Kreator Poleceń Służbowych

Głównym zadaniem programu jest ułatwienie zarządzania pracownikami i zadaniami. Kreator umożliwia zlecenie pracownikowi zadania - pilnego lub bardzo pilnego - z podaniem daty i sposobu wykonania (np. przeanalizowanie wniosku kredytowego lub obecność o określonej godzinie na spotkaniu).

Program ma na celu zaoszczędzenie czasu i ułatwienie rozliczania pracowników z powierzonych im zadań. Dlatego w celu przyspieszenia i ułatwienia obsługi programu zrezygnowano ze stosowania na formularzu zakładek, a liczbę pól, które należy wypełnić, ograniczono do minimum. Formularz zlecenia zadania zawiera tylko niezbędne pola, a większość z nich wypełniana jest automatycznie.

Wystawienie zlecenia

Należy wypełnić tylko dwa pola [zlecenie dla] oraz [opis zlecenia]. Zlecenie musi dotyczyć konkretnego pracownika, najlepiej szefa działu lub kierownika zespołu. Można określić czas, do kiedy zadanie ma być wykonane, podając datę i godzinę. Po ustawieniu znacznika [skierowano do przyjęcia] zlecenie można traktować jako zobowiązujące, również po ustawieniu znacznika, system automatycznie rejestruje datę i czas zlecenia. Znacznika [skierowano do przyjęcia] nie można cofnąć.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

Po ustawieniu przez zleceniodawcę znacznika [skierowano do przyjęcia] odblokowują się pola umożliwiające przyjęcie zlecenia. By przyjąć zlecenie wystarczy wypełnić pole [status przyjęcia]. Można odmówić przyjęcia zlecenia. Ustawiając znacznik [skierowano do wykonania] osoba przyjmująca zlecenie ostatecznie potwierdza zapoznanie się z treścią zlecenia. Po ustawieniu znacznika system automatycznie rejestruje datę i czas przyjęcia zlecenia. By przyjąć zlecenie wystarczy trzy razy kliknąć myszką. Dwa razy, by wybrać z list statusu zlecenia i jeden raz, by skierować zlecenie do wykonania.

Potwierdzenie wykonania zlecenia

Podobnie jak w przypadku potwierdzenia przyjęcia zlecenia pola umożliwiające opis wykonania zlecenia odblokowywane są po ustawieniu znacznika [skierowano do wykonania]. By zarejestrować wykonanie zlecenia, wystarczy wypełnić pole [status wykonania].

Ustawienie znacznika [wykonanie zamknięte] jednoznacznie informuje, że zlecenie zostało wykonane lub zaprzestano pracy nad zleceniem. System rejestruje datę i godzinę zamknięcia wykonania.