Kilka słów o wykresach

Od opracowania wyglądu wykresu w dużym stopniu zależy jego czytelność dla oglądających arkusz, wydruk lub prezentację. Nawet tak podstawowa czynność, jak odpowiedni podział danych na serie, ma w Excelu znaczący wpływ na efekt końcowy.


Od opracowania wyglądu wykresu w dużym stopniu zależy jego czytelność dla oglądających arkusz, wydruk lub prezentację. Nawet tak podstawowa czynność, jak odpowiedni podział danych na serie, ma w Excelu znaczący wpływ na efekt końcowy.

Tworzenie nowego arkusza rozpoczyna się od wybrania i zaznaczenia odpowiedniego zakresu danych. Excel samoczynnie ustawia niektóre parametry wykresu, a nawet wybiera serie danych. Jeśli liczba wierszy

w zaznaczonym obszarze jest większa niż liczba kolumn, to Excel przyjmuje, że każda kolumna jest oddzielną serią danych. Jeśli natomiast liczba kolumn jest równa bądź mniejsza od liczby wierszy, to za serie danych uznawane są pojedyncze wiersze.

W drugim etapie przygotowywania arkusza w kolejnym oknie Kreatora wykresów można samemu ustalić, jak wybierane są serie danych. Wystarczy zaznaczyć pole wyboru Wiersze lub Kolumny w polu Serie w. W oknie podglądu szybko sprawdza się wygląd wykresu po zmianie rodzaju serii. Można również dokonać zmiany serii w gotowym wykresie. Wystarczy go zaznaczyć, klikając jeden raz lewym przyciskiem myszy obszar arkusza, a następnie wybrać opcję Wykres|Dane źródłowe z menu, przejść na kartę Zakres danych i wprowadzić zmiany.

Zablokowany kursor

Kilka słów o wykresach

Aby ograniczyć ruch kursora tylko do niezablokowanych komórek, trzeba zmienić niektóre właściwości arkusza.

Jeśli z arkusza ma korzystać wiele osób, warto włączyć ochronę komórek zawierających formuły, tak aby inni użytkownicy nie wprowadzili niepożądanych zmian. Na dobrą sprawę niezablokowane można pozostawić tylko te pola, do których wpisuje się dane wejściowe. O sposobach ochrony arkusza i blokowaniu komórek pisaliśmy już w PC World Plus kilkakrotnie, tym razem więc tylko krótkie przypomnienie.

Domyślnie wszystkie komórki arkusza są blokowane. Dlaczego więc można je modyfikować? Aby blokada miała sens, konieczne jest włączenie ochrony arkusza. Najpierw jednak wybierz pola, które powinny zachować możliwość edycji nawet po włączeniu ochrony. Zaznacz wybrane pole lub cały zakres i przejdź do Format | Komórki na karcie Ochrona. Usuń zaznaczenie opcji Zablokuj i kliknij OK. Teraz można już włączyć ochronę arkusza - przejdź do Narzędzia |Ochrona | Chroń arkusz, pozostaw zaznaczone wszystkie opcje w oknie Chroń arkusz, podaj hasło i kliknij OK.

Czy można jeszcze bardziej usprawnić pracę z takim arkuszem - aby możliwe było poruszanie się tylko między niezablokowanymi komórkami? Jest to możliwe, chociaż wymaga trochę pracy. Samo zablokowanie komórek wystarcza, aby użycie klawisza [Tab] powodowało przejście do kolejnej niezablokowanej komórki. Jednak za pomocą klawiszy strzałek nadal będzie możliwe wędrowanie po zablokowanych polach (ale, oczywiście, nie ich edytowanie). Aby użycie klawiszy strzałek również powodowało przejście do najbliższej niechronionej komórki, trzeba zmienić jedną z właściwości arkusza. Przejdź do Widok | Paski narzędzi i zaznacz pozycję Przybornik formantów. Pojawi się pasek narzędzi, na którym kliknij przycisk Właściwości. Teraz, w oknie Właściwości, kliknij i rozwiń pole z napisem xlNoRestrictions (obok pola EnableSelection). Wybierz opcję xlUnlockedCells i zamknij okno Właściwości. Od tej chwili możliwe jest zaznaczenie tylko nieblokowanych komórek - niezależnie, czy chcesz tego dokonać za pomocą klawisza [Tab], strzałek czy myszy.

Opisana metoda nie jest doskonała - dokonane zmiany nie są zapisywane w pliku skoroszytu (XLS), a więc po zamknięciu i kolejnym otworzeniu pliku z arkuszem ochrona komórek będzie działać, ale blokowanie kursora - nie. Można sobie poradzić z tym problemem, przygotowując proste makro, które będzie uruchamiane podczas każdego otwierania arkusza. Użyj skrótu [Alt F11], aby uruchomić edytor Visual Basic. Na liście w lewej części ekranu znajduje się pozycja z nazwą pliku. Kliknij ją dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Jeśli nie możesz odnaleźć pozycji ThisWorkbook, kliknij pole Microsoft Excel Obiekty. Jeszcze jedno podwójne kliknięcie, tym razem pozycji ThisWorkbook, pozwoli wpisać poniższy kod makra.

Private Sub Workbook_Open()

Worksheets("Arkusz1").EnableSelection = xlUnlockedCells

End Sub

Oczywiście, w miejsce nazwy "Arkusz1" wpisz nazwę arkusza, w którym chcesz uniemożliwić ruchy kursora po zablokowanych komórkach. Gotowe!

Kilka słów o wykresach

Aby ograniczenie ruchu kursora było aktywne po każym otwarciu arkusza, trzeba przygotować specjalne makro.

Nie ma rzeczy doskonałych - opisany tu sposób blokowania kursora można ominąć, wyłączając uruchamianie jakichkolwiek makr (chociażby włączając ochronę przed wirusami makr) lub ręcznie zmieniając treść makra. Mimo to warto wypróbować ten sposób, aby arkusze, z których korzystać będą inne osoby, były bezpieczne i jednocześnie nie sprawiały kłopotów.

Bardzo szybkie zamykanie

Jeżeli zdarza się, że pracujesz z wieloma jednocześnie otwartymi plikami XLS, to sposób na szybkie zamknięcie wszystkich otwartych skoroszytów może być wart uwagi. Trik polega na przytrzymaniu wciśniętego klawisza [Shift] podczas wybierania opcji Zamknij z menu Plik. Opcja ta przyjmie wtedy postać Zamknij wszystko i, jak sama nazwa wskazuje, spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych plików. Jeśli którykolwiek z nich nie został wcześniej zapisany, pojawi się typowe okno dialogowe z prośbą o potwierdzenia zapisu danych.