Kolejne kary dla TP SA?

Urząd Regulacji Telekomunikacji wszczął dwa postępowania administracyjne przeciwko największemu operatorowi telekomunikacyjnemu w Polsce. Telekomunikacja Polska SA, w wyniku decyzji prezesa URT, może zapłacić nawet 1 mld zł kary.

Prezes URT, Kazimierz Ferenc, wszczął dwa postępowania administracyjne przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA poparte nałożeniem na operatora kary pieniężnej.

Jedna sprawa dotyczy przekazania przez narodowego operatora niewłaściwych danych o przychodach z tytułu dzierżawy łączy międzyoperatorskich. Drugie postępowanie dotyczy niewykonania decyzji ministra łączności z 15 grudnia ub.r., która określiła szczegółowe warunki współpracy i rozliczeń między TP SA a Niezależnym Operatorem Międzystrefowym (NOM). TP SA nie dotrzymała warunków umowy z NOM-em w części dotyczącej przepustowości punktów styku

Telekomunikacja Polska SA ma odpowiednio 7 i 14 dni na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie wniosków wystosowanych przez Urząd Regulacji Telekomunikacji. Po tym okresie prezes URT-u podejmie decyzję o ewentualnym nałożeniu na TP SA kary w wysokości 3% ubiegłorocznych przychodów spółki.