Kombinacja wiedzy i umiejętności

Struktura organizacyjna podległa CIO może się różnić wielkością i układem, ale zadania przez nią realizowane są podobne niezależnie od wielkości i charakteru działalności przedsiębiorstwa.

Struktura organizacyjna podległa CIO może się różnić wielkością i układem, ale zadania przez nią realizowane są podobne niezależnie od wielkości i charakteru działalności przedsiębiorstwa.

W każdym z nich na większą lub mniejszą skalę, w zależności od przyjętej polityki, prowadzi się działania związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury i systemów informatycznych. Różny charakter działań wymaga zasobów ludzkich o różnym charakterze, wykształceniu i doświadczeniu.

Przyjmijmy następujący podział zadań realizowanych przez struktury podległe CIO. Według kryterium ciągłości operacji możemy wyodrębnić zadania ciągłe, np. związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, oraz działania o skończonym okresie czasu trwania (projekty), np. związane z rozwojem systemów informatycznych. Taki podział zadań zwykle odzwierciedlony jest w strukturze organizacyjnej działu IT, gdzie osobne zespoły zajmują się utrzymaniem obecnych, a osobne wdrażaniem nowych rozwiązań.

Z punktu widzenia zawartości realizowanych zadań możemy rozróżnić zadania o charakterze technicznym i biznesowym.

Przy założeniu, że opisane powyżej zadania wykonywane są przez samo przedsiębiorstwo (bez udziału zewnętrznych zasobów), niebagatelnym problemem staje się kwestia zapewnienia sobie zasobów ludzkich o odpowiedniej liczbie i profilu.

Zadania wykonywane w części związanej z utrzymaniem infrastruktury są to w dużej części zadania o charakterze ciągłym i technicznym. Zwykle sprowadzają się do usuwania usterek, diagnozowania problemów i definiowania wymagań dotyczących rozwoju infrastruktury i aplikacji. Realizacja tych zadań wymaga specjalistów - informatyków, teleinformatyków o doświadczeniu związanym z konkretnymi urządzeniami, aplikacjami, bazami danych czy systemami operacyjnymi. Oprócz ogólnego wykształcenia informatycznego osoby takie powinny przejść istotne szkolenia dostarczane zwykle przez dostawców rozwiązań.

Bardziej biznesowo w rozwoju systemów

Nieco inny charakter mają zadania związane z rozwojem systemów. Osoby realizujące zadania w tym obszarze idealnie powinny łączyć wiedzę z trzech obszarów: biznesowego, technicznego, projektowego. Takie zasoby uzyskuje się poprzez dobranie ludzi, którzy posiedli dość dobrze wiedzę i doświadczenie przynajmniej w jednym z wymienionych obszarów. Działania rozwojowe/projektowe zwykle są działaniami na pograniczu technologii i biznesu - dlatego bardzo ważne jest, żeby osoby, które uczestniczą w projekcie, po pierwsze znały biznes swojej firmy, po drugie miały dość dużą wiedzę biznesową w ogóle.

Jak zatem zapewnić sobie odpowiedni zestaw kompetentnych ludzi do opisanych powyżej zadań? Po pierwsze istotna jest poprawna polityka kadrowa zapewniająca odpowiedni poziom rekrutacji, wynagrodzenia, benefitów i zaplanowaną ścieżkę kariery. Oprócz wymienionych elementów dla utrzymania koniecznego poziomu wartościowych zasobów ludzkich ważne jest zapewnienie pracownikom odpowiednio ciekawego zajęcia. Wbrew pozorom bardzo często o tym, czy ludzie decydują się pozostać w danej firmie, czy ją opuścić, przesądza charakter wykonywanych zadań.

Z punktu widzenia podnoszenia kwalifikacji ważne jest zaplanowanie odpowiedniego poziomu i charakteru szkoleń:

  • technicznych - zwykle realizowanych przez dostawców rozwiązań, np. Oracle, SAP, Microsoft;

  • biznesowych - studia podyplomowe, MBA, szkolenia tematyczne;

  • z zakresu prowadzenia projektów - realizowane przez firmy specjalizujące się w tym zakresie, np. MT&DC.
Zarządzanie zasobami ludzkimi CIO oczywiście uwzględnia wiele innych czynników, takich jak np. zarządzanie przez cele czy ogólna sytuacja przedsiębiorstwa. W dużej mierze działania te są realizowane całościowo przez dział kadr. Warto jednak, będąc CIO, określać nie tylko zadania dla swoich ludzi, ale także wyznaczyć im cele rozwoju personalnego, a z drugiej strony wsłuchać się w ich oczekiwania (nie tylko finansowe).