Konieczne większe cięcia

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Bank Światowy, gospodarki krajów przystępujących do Unii Europejskiej wykazują oznaki ożywienia, ale aby umocnić wzrost gospodarczy niezbędne są dalsze reformy.

Bank Światowy opracował raport o stanie gospodarki dziesiątki państw przystępujących 1 maja br. do UE. BŚ podkreśla, że w wielu z tych krajów zwiększa się niestabilność polityczna, która wpływa negatywnie na tempo wprowadzania reform. Wprawdzie Polska, Czechy i Węgry przyjęły plany ograniczania deficytów budżetowych, ale zbyt wolno – głównie z powodów politycznych – wprowadzają najważniejsze cięcia w wydatkach socjalnych.

Większość z tych państw przyjęła nieformalne, średniookresowe cele fiskalne, które mają pomóc w osiągnięciu standardów wymaganych w strefie euro. Jednak, jak podkreśla BŚ, cele te nie są oparte na konkretnych reformach systemów podatkowych.

Bank Światowy w swoim raporcie pisze o konieczności wprowadzenia reform mających usprawnić alokację funduszy publicznych, będzie to niezbędne zwłaszcza przy współfinansowaniu projektów unijnych. Konieczne jest również zwiększenie inwestycji na infrastrukturę.


Zobacz również