Kreator innowacyjności

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program "Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Na jego realizację w tym roku przewidziano 3 mln zł.

Celem programu ma być intensyfikacja współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez wspieranie tworzenia firm przez pracowników uczelni i studentów, tworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych działających w środowisku akademickim na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki oraz upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku akademickim.

W ramach programu możliwe będzie dofinansowanie m.in. takich działań jak: tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów komercjalizacji technologii, przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach, tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach prac badawczych, finansowanie udostępnienia aparatury badawczej uczelni przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w oparciu o wyniki badań naukowych powstających na uczelni oraz udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami.

Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu może wynosić 90% planowanych kosztów realizacji projektu. Dofinansowanie mogą otrzymać: uczelnie, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii i centra zaawansowanych technologii, parki technologiczne i naukowo-technologiczne, konsorcja badawczo-rozwojowe oraz fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczość.

Realizacja programu "Kreator innowacyjności", wynikającego m.in. z ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, przewidziana jest na lata 2007-2009. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dwa razy w roku - do 30 czerwca i do 30 listopada.