Kto jest blisko europejskiego dobrobytu

Według danych Eurostat, PKB na głowę mieszkańca Cypru wyrażany w jednostkach standardów siły nabywczej PPS przewyższył wartości osiągane w Portugalii i Grecji i wyniósł 76% średniej dla UE. Miara ta dla Polski wynosi 41% średniej europejskiej.

Cypr wypadł najlepiej w kategoriach PKB mierzonego w umownej walucie z uwzględnieniem różnic w poziomie cen w poszczególnych krajach w gronie państw mających przystąpić do Unii Europejskiej. Osiągnął on 76% średniej dochodu brutto na głowę osiąganej w krajach Piętnastki. Tym samym przewyższa on Portugalię i Grecję, które osiągnęły po 71% średniej europejskiej. Kolejne miejsca z grona krajów wstępujących do Unii w maju br. zajmują Słowenia i Malta (po 69%), Czechy (62%), Węgry (53%), Słowacja (47%), Polska (41%), Estonia (40%), Litwa (39%) i Łotwa (35%). Kraje mające przystąpić w dalszej kolejności osiągnęły znacznie niższy wynik: Rumunia – 27%, Bułgaria – 26% i Turcja – 25%.

W gronie państw członkowskich Unii zdecydowanie najlepiej w rankingu wypadł Luksemburg, osiągający 189% średniego europejskiego PKB. Statystycy z Europstat zastrzegają jednak, że w tym przypadku pomiar może być znacznie przeszacowany ze względu na nie uwzględnienie pracowników przybywających do pracy w Luksemburgu spoza jego granic. Irlandia osiąga 125% europejskiej normy w tym zakresie, Dania - 113%, Holandia i Austria po 11%. Powyżej poziomu 100% znalazły się jeszcze także Wielka Brytania i Belgia (po 107%), Francja i Szwecja (po 105%), Finlandia (102%) i Niemcy (100%). Poniżej średniej znalazły się Włochy (98%), Hiszpania (86%), oraz przytoczone na początku Portugalia i Grecja.

Pomiar Eurostatu obejmuje lata 1995 – 2000 (dane sprawdzone i poprawione), dane za rok 2001 i wstępne dane za rok 2002. Co warte podkreślenia, według historycznych notowań Eurostatu, jedynie Irlandia znacząco poprawiła swoja pozycję przeskakując z poziomu 90% w 1995 roku do rzeczonych 125% w ogłoszonym właśnie najnowszym rankingu.


Zobacz również