Liczby w ryzach

Pakiet Statistica 6.0 PL ma tak duże możliwości, że nawet ich pobieżne przedstawienie wykracza poza ramy artykułu w magazynie komputerowym. Opisujemy tylko program podstawowy i niektóre moduły rozszerzeń.

Pakiet Statistica 6.0 PL ma tak duże możliwości, że nawet ich pobieżne przedstawienie wykracza poza ramy artykułu w magazynie komputerowym. Opisujemy tylko program podstawowy i niektóre moduły rozszerzeń.

Nawet bazowy pakiet STATISTICA ma obok analiz, bogate możliwości wizualizacji danych, w postaci różnorodnych wykresów, które można wyeksportować np. do prezentacji czy do tworzonego raportu.

Nawet bazowy pakiet STATISTICA ma obok analiz, bogate możliwości wizualizacji danych, w postaci różnorodnych wykresów, które można wyeksportować np. do prezentacji czy do tworzonego raportu.

STATISTICA to komputerowa implementacja metod statystycznych stosowanych do przekształcania dużych zbiorów danych w użyteczną informację. Pod tą nazwą kryje się nie tylko jeden z najlepszych programów statystycznych, ale cała rodzina narzędzi do analizy i wizualizacji danych, z których można budować systemy wspomagające pracę przedsiębiorstw.

Łatwość obsługi, ogromne możliwości i duża skalowalność systemu, sprawiają, że STATISTICA jest używana nie tylko przez organizacje, ale także przez pojedynczych, nawet początkujących użytkowników.

System STATISTICA składa się z wielu specjalizowanych modułów, które zawierają narzędzia specyficzne dla różnych grup zastosowań. Zestawem bazowym jest STATISTICA Pakiet Podstawowy, natomiast kolejne moduły rozszerzeń to: Modele Zaawansowane, Analizy Wielowymiarowe, Sieci Neuronowe, Analiza Mocy Testów, a wśród rozwiązań dla przemysłu znajdą się: Karty Kontrolne, Analiza Procesu i Planowanie Doświadczeń. Dalej przedstawimy tylko środowisko bazowego systemu STATISTICA rozszerzone o modele zaawansowane i narzędzia analizy wielowymiarowej.

Narzędzia pakietu podstawowego pozwalają obliczać najbardziej popularne statystyki opisowe, (średnie, odchylenia standardowe, przedziały ufności), tworzyć wykresy (rozrzutu danych, prawdopodobieństwa, histogramy), dopasowywać funkcje rozkładu do danych, analizować dane w grupach, badać korelację danych, przeprowadzać testy, które na podstawie próbki danych określają parametry całego zbioru, wyznaczać funkcje aproksymujące zbiór danych metodami regresji liniowej, analizować wariancję danych, a także wykorzystywać statystyki opisowe i procedury wnioskowania z obszernej grupy statystyk nieparametrycznych.

Pakiet Modele Zaawansowane zawiera narzędzia do analizowania danych, w których występują efekty losowe oraz czynniki działające na wielu poziomach, narzędzia kontroli jakości i oceny niezawodności, funkcje dopasowywania modeli liniowych i nieliniowych, narzędzia do analizy szeregów czasowych (modelowanie i prognozowanie w dziedzinie czasu i częstotliwości, analiza widmowa). Wśród modeli zaawansowanych znajdą się także dodatkowe modele liniowe, funkcje regresji nieliniowej, analiza tabel liczebności, funkcje wyznaczania trendów.

Moduł Analizy Wielowymiarowe zawiera narzędzia do grupowania danych popularną metodą k-średnich na podstawie różnych funkcji klasyfikujących, narzędzia do obliczania standardowych statystyk korelacji kanonicznej (wektory i wartości własne, współczynniki redundancji), moduł analizy rzetelności do oceny badań sondażowych i kwestionariuszy, moduły analizy korespondencji i analizy dyskryminacyjnej oraz funkcje skalowania wielowymiarowego do analizy podobieństwa danych.

temu STATISTICA charakteryzuje duża dokładność obliczeń, niekiedy największa spośród konkurencyjnych pakietów. Interfejs użytkownika programu w wersji 6 jest odpowiedzią na uwagi i komentarze użytkowników wcześniejszych wersji, a całe środowisko może być łatwo dostosowane do indywidualnych wymagań.

Program STATISTICA cechuje też duża prędkość przetwarzania, a obliczenia są zoptymalizowane pod kątem szybkości, jednak bez utraty dokładności. Program może pracować na praktycznie nieograniczonej wielkości zbiorach danych, obsługuje wielozadaniowość i potrafi wymieniać dane z innymi aplikacjami. Łączy bogactwo funkcji statystycznych z narzędziami do wizualizacji danych za pomocą wysokiej jakości wykresów graficznych.

STATISTICA nie jest jedynie programem użytkowym, bo dzięki mechanizmom technologii COM, języka STATISTICA Visual Basic oraz funkcji generacji kodu źródłowego, staje się także elementem systemu przetwarzania danych. System taki może działać jako serwer funkcji statystycznych, udostępniając programistom funkcje analizy danych i graficznej prezentacji wyników (również w Internecie za pomocą STATISTICA Web Server).

System STATISTICA wykorzystuje się także w dużych korporacjach, np. w hurtowniach danych, do kontroli procesów, sterowania jakością czy wspomaganiu podejmowania decyzji.

Rodzaj program do statystycznej analizy danych

Producent StatSoft, Inc., www.statsoft.com

Informacje StatSoft Polska Sp. z o.o., tel. (12) 4284300, www.statsoft.pl

Cena ok. 3900 zł