Lipcowy wzrost produkcji

GUS podał wstępne dane na temat produkcji przemysłowej w lipcu br. Po wyeliminowaniu wpływu zmian cen (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników) wzrosła o 10,3% licząc rok do roku i o 4,9% w porównaniu z czerwcem br. Wskaźniki wzrostu dla sprzedanej produkcji przemysłowej i dla produkcji budowlano-montażowej są najlepsze od 1999 roku.

Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych wzrost produkcji sprzedanej wyniósł o 9,8% licząc rok do roku i o 2,3% w stosunku do czerwca br. W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 24 działach przemysłu (spośród 29 badanych) w tym najwięcej w produkcji pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (o 42,6%), mebli (o 32,7%), sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 22,2%), wyrobów z metali (o 18,8%), maszyn i urządzeń (o 18%), wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (o 15,5%). Spadek - licząc w skali roku - wystąpił jedynie w produkcji "pozostałego sprzętu transportowego" (-14,7%), odzieży i wyrobów futrzarskich (-4,6%), w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego oraz wydobywaniu torfu (-3,8%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz w działalności wydawniczej.

Od stycznia do lipca br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,5% w porównaniu z odpowiednim okresem rok wcześniej. Obecna dynamika produkcji przemysłowej jest najlepsza od 1999 roku.

Ponadto, według GUS, produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa powyżej 9 pracowników wzrosła w lipcu licząc rok do roku o 1,6% i o 8,3% w porównaniu z czerwcem br. Uwzględniając czynniki sezonowe, wartości te były jednak niższe o 4,4% niż przed rokiem i o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największy wzrost odnotowano w porównaniu z poprzednim miesiącem w jednostkach przygotowujących teren pod budowę - o 47%; zresztą w porównaniu z lipcem ub. roku wzrost w tym sektorze przekroczył 100%. Także w przypadku produkcji budowlano-montażowej wzrosty są najwyższe od 1999 roku.