Logistyka odzysku w powijakach

Większość firm ankietowanych przez Flandryjski Instytut Logistyczny realizuje procesy logistyki odzysku, ale nie mierzy ich efektywności ani ich nie doskonali.

Badanie Flandryjskiego Instytutu Logistyki objęło 55 przedsiębiorstw, producentów oraz usługodawców logistycznych posiadających swoje przedstawicielstwa i prowadzących działalność we Flandrii. Z "repertuaru" procesów charakterystycznych dla logistyki odzysku, 87% ankietowanych firm zarządza odbieraniem produktów, 84% rozwiązuje problemy związane ze skargami na jakość towarów, 65% prowadzi działania administracyjne i finansowe. Nieco rzadziej badane firmy miały w swojej gestii także sortowanie (58%), niszczenie (58%), redystrybucję (49%), przepakowywanie (42%).

Nieliczne ankietowane firmy starają się doskonalić te procesy, a żadna z ankietowanych firm nie próbowała rozmawiać o tym ze swoimi partnerami w łańcuchu dostaw. Może to wynikać z faktu, że ukryte koszty logistyki odzysku są niedoszacowane, albo zgoła nieoszacowane. Departamenty IT nie interesują się logistyką odzysku, jako zagadnieniem marginalnym w stosunku do "zasadniczych" procesów logistycznych. 44% danych na temat powrotnych strumieni towarów jest przetwarzana ręcznie, bez powiązania z innymi informacjami o charakterze statystycznym i finansowym w firmie. 41% firm potwierdza w związku z tym, że posiada jedynie ograniczone informacje na ten temat. Ponad połowa zwracanych produktów i materiałów jest odpisywana albo niszczona. Ich sprzedaż, na przykład poprzez aukcje internetowe, mogłaby przynieść dodatkowe zyski.

W podsumowaniu autorzy badania starają się zachęcić firmy do zajęcia się zagadnieniem logistyki odzysku. Według autorów opracowania, łączne nakłady na działania logistyki odzysku stanowią około 15% wydatków na firmową logistykę ogółem. Przyjmując, że większość procesów "tradycyjnej" logistyki, skierowanej na rynek, jest zoptymalizowana, najwięcej możliwości do poprawy wydajności logistycznej firmy leży w obszarze zarządzania powrotnymi strumieniami towarów.