Luka rośnie

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową uważa, że rządowy plan dochodów budżetu państwa na 2003 rok nie zostanie zrealizowany.

Według IBnGR, luka finansowa w przyszłym roku wyniesie 5,6 mld zł, dochody państwa będą niższe od planowanych o 3,6% niż przewidywane przez ustawę budżetową i wyniosą 150,1 mld zł.

Na razie, po III kw. zrealizowano 70% przewidywanych dochodów budżetu. Według ekspertów IBnGR jest to niski poziom i oznacza, że niezrealizowane dochody wyniosą ponad 5 mld zł. Zaś według ocen Ministerstwa Finansów, ta luka wyniesie 3,2 mld zł.

Niższe od zaplanowanych w ustawie dochody budżetu wynikają przede wszystkim ze złej realizacji wpływów z podatków (PIT i CIT). Głównym problemem polskich finansów jest narastanie długu publicznego.


Zobacz również