MFW zaleca

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie poświęconym polskiej gospodarce wyraził wątpliwości co do trwałości ożywienia gospodarczego w naszym kraju.

Autorzy raportu zasugerowali także, że rząd powinien wykorzystać silne poparcie społeczne dla wejścia do UE do przeprowadzenia reform strukturalnych oraz poprawienia bilansów. Aby można było mówić o ożywieniu gospodarczym w Polsce, należałoby mu stworzyć solidne podstawy. Najważniejszym wyzwaniem dla naszego kraju jest przekształcenie rodzącego się ożywienia w trwały wzrost gospodarczy. Wymaga to walki z wysokim bezrobociem, wprowadzenia reform strukturalnych, zmniejszenia utrzymującego się deficytu budżetowego. MFW wyraził również wątpliwości co do możliwości szybkiego wprowadzenia w Polsce euro.

Jako pozytywne czynniki rozwoju gospodarczego Polski MFW wymienił szybki wzrost produkcji przemysłowej, ciągły spadek inflacji, wzrost wydajności pracy i deprecjację złotego. Jednak rząd polski powinien zmniejszyć wydatki budżetowe i przeprowadzić zdecydowaną reformę wydatków publicznych, aby zakończyć pogarszanie się stanu finansów publicznych i szybki wzrost zadłużenia. MFW podkreśla, że konieczne jest przeprowadzenie reformy podatkowej i skarbowej i to wykraczającej poza dotychczasowe propozycje.

MFW stwierdził również, że jest w Polsce miejsce na kolejne obniżki stóp procentowych.