Macowe skarby acowe

Knox 1.1.1... Keyword Assistant 1.9.3....ForgetMeNot 2.0...


Knox 1.1.1... Keyword Assistant 1.9.3....ForgetMeNot 2.0...

Narzędzie do szyfrowania plików

Knox 1.1.1

Systemowa funkcja FileVault pozwala zapisaç całą teczkę domową użytkownika w postaci zaszyfrowa-nego obrazu dysku. Zapewnia to dodatkowy poziom zabezpieczeń dla cennych danych, ale może wpłynąć negatywnie na wydajność komputera, a także utrudniç wykonywanie kopii zapasowych. Co gorsza, uszkodzenie monolitycznego obrazu dysku FileVault często oznacza utratę całego konta.

Z tego powodu wielu użytkowników decyduje się na użycie mniejszych zaszyfrowanych obrazów dysków w celu przechowywania określonych danych. Takie obrazy można tworzyç za pomocą systemowego narzędzia Disk Utility. Aby ułatwić sobie pracę oraz zarządzanie takimi obrazami dysków, można skorzystaç z programu Knox 1.1.1 ( ; 30 USD;http://www.knoxformac.com ), który zapewnia wiele interesujących funkcji.

Polecenie New Vault powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można utworzyç nowy skarbiec (w terminologii autorów

oznacza to obraz dysku zaszyfrowany z użyciem technologii AES 128) oraz określić jego nazwę i hasło. Wybrane hasło można zapisaç w pęku kluczy (Keychain); jest to wygodne, ale zarazem dość niebezpieczne, ponieważ skarbiec może staç się dostępny dla innych użytkowników, którzy uzyskają dostęp do danego konta.

Oczywiście można także określić wielkość nowego skarbca. Aby oszczędzić miejsce na dysku, nie należy przesadzaç z rozmiarem obrazu. Co ciekawe, dostępna jest także opcja indeksowania skarbca przez Spotli-ght. Po wybraniu tej opcji możliwe będzie wyszukiwanie plików w skarbcu, ale tylko po jego zamontowaniu. Do dolnej części okna można przeciągnąć pliki i teczki, aby automatycznie skopiowaç je w czasie tworzenia nowego skarbca.

W celu otwarcia skarbca należy wybraç jego nazwę z menu Vault programu Knox lub kliknąć i przytrzymaç jego ikonę w Doku (albo wybraç skarbiec z paska menu, jeśli włączono tę opcję). Ponowne wybranie skarbca powoduje jego odmontowanie. Otwarte skarbce są oznaczone symbolem zaznaczenia obok ich nazw. Ponieważ Knox tworzy standardowe obrazy dysków, można je także otwieraç poprzez dwukrotne kliknię-cie w Finderze, a także przenosiç do Kosza w celu odmontowania.

Kliknięcie karty Vaults w preferencjach programu pozwala zarządzać skarbcami. Można zmieniaç ich nazwy, przenosiç, modyfikowaç hasła, jak również kompaktowaç w celu zmniejszenia ilości zajmowanego miejsca na dysku.

Knox zapewnia także przydatny system tworzenia kopii zapasowych. Wystarczy wybraç miejsce docelowe i harmonogram, aby program automatycznie tworzył kopie zapasowe wszystkich lub wybranych skarbców na dysku twardym, iPodzie, iDisku lub woluminie sieciowym. Przed rozpoczęciem archiwizacji odpowiednie skarbce zostają odmontowane. Dla każdego skarbca można zdefiniowaç

oddzielne ustawienia tworzenia kopii zapasowych. Można to robiç także ręcznie poprzez menu w Doku lub na pasku menu.

Podsumowując, Knox to przydatne narzędzie zapewniające wiele korzyści funkcji FileVault, sprawiając jednak mniej problemów. Dużą zaletą jest możliwość tworzenia dowolnej liczby zaszyfrowanych obrazów dysków przy użyciu interfejsu, który jest prostszy w obsłudze niż FileVault. Wydaje się jednak, że cena programu jest trochę zbyt wysoka.

Dodatek do iPhoto

Keyword Assistant 1.9.3

Jedną z bardziej przydatnych funkcji iPhoto są słowa kluczowe. Niestety, wiele osób z nich nie korzysta, byç może dlatego, że interfejs służący do tego celu jest mało przejrzysty. Aby przypisaç słowa kluczowe, należy zaznaczyç zdjęcia, a następnie przeciągnąć je na poszczególne pola słów kluczowych w panelu Keywords w lewym dolnym rogu głównego okna iPhoto. Można także otworzyç paletę Photo Info i zaznaczyç odpowiednie pola na karcie Keywords. Aby słowa kluczowe były wyświetlane w porządku alfabetycznym, należy ręcznie zmieniç ich kolejność w preferencjach programu iPhoto.

Na szczęście istnieje lepszy sposób -narzędzie Keyword Assistant 1.9.3 (; darmowe;http://www.macworld.com/0287 ). Po jego zainstalowaniu w programie iPhoto pojawi się nowe menu. Wybranie polecenia Show Assistant z tego menu spowoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wprowadzanie słów kluczowych. Za jego pomocą można szybko przypisaç słowa kluczowe do wybranych zdjęć - wystarczy wpisaç odpowiednią nazwę i kliknąć przycisk Assign lub nacisnąć klawisz Enter. Dużą zaletą jest automatyczne uzupełnianie tekstu na podstawie istniejących słów kluczowych. Funkcja ta określa priorytety słów kluczowych w zależności od czasu ich ostatniego użycia.

Aby przypisaç do zdjęcia wiele stów kluczowych, zamiast klawisza Enter należy nacisnąć klawisz Tab. Keyword Assistant wstawi przecinek i spację, umożliwiając wpisanie kolejnego stówa. Po zakończeniu wprowadzania wszystkie stówa kluczowe zostaną przypisane do wybranych zdjęć.

W oknie asystenta można również tworzyç nowe stówa kluczowe, po prostu wpisując je w polu tekstowym. Po wyświetleniu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk Create, aby dodaç stówo do listy iPhoto i przypisaç je do zdjęcia. Co ciekawe, Keyword Assistant potrafi nawet przeszukiwaç systemową książkę adresową w celu wstawienia imion i nazwisk podczas wprowadzania stów kluczowych.

Przechodzenie między zdjęciami jest możliwe bez potrzeby przełączania się do głównego okna iPhoto. W tym celu należy nacisnąć klawisze ¤-strzałka w lewo lub ¤-strzałka w prawo, aby wybraç poprzednie lub następne zdjęcie. Niestety, nie można użyć kombinacji z klawiszem Shift w celu zaznaczenia wielu zdjęć. Aby było to możliwe, należy przejść do głównego okna iPhoto.

Ciekawą opcją jest usuwanie słów kluczowych przypisanych do zdjęcia. Po wpisaniu odpowiedniego słowa w polu tekstowym należy nacisnąć i przytrzymaç klawisz Option - przycisk Assign zmieni się w przycisk Re-move. W ten sam sposób można usunąć wszystkie słowa kluczowe danego zdjęcia.

Podsumowując, Keyword Assistant to świetne narzędzie dla wszystkich użytkowników iPhoto. Mam tylko nadzieję, że w kolejnej wersji programu autor rozszerzy możliwość zaznaczania zdjęć przy użyciu klawiatury.

Zapamiętywanie kart przeglądarki

ForgetMeNot 2.0

Karty, które umożliwiają wyświetlenie wielu witryn internetowych w pojedynczym oknie przeglądarki, pojawiły się w niektórych przeglądarkach internetowych już w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Użytkownicy Safari mogą korzystaç z nich od 2003 roku. Jest to bardzo przydatna funkcja, która bardzo ułatwia surfowanie po Sieci.

Każdemu z nas zdarzyła się chyba sytuacja, w której przypadkowe zamknięcie okna z wieloma kartami spowodowało natychmiastowe zamknięcie wszystkich otwartych kart. Wiele przeglądarek zapewnia mechanizmy chroniące przed takimi przypadkami, na przykład wyświetlając odpowiednie ostrzeżenie. Niestety, Safari nie zapewnia domyślnie takiej opcji.

Rozwiązaniem tego problemu może byç zainstalowanie wtyczki ForgetMeNot 2.0 (; bezpłatna;http://www.macworld.com/1742 ), która zapamiętuje zawartość wszystkich kart. Po zamknięciu Safari z wieloma oknami i kartami narzędzie ForgetMeNot odtworzy ich układ, kiedy ponownie uruchomimy przeglądarkę.

W menu File przeglądarki Safari dostępne jest polecenie Unclose Window, które ponownie otwiera przypadkowo zamknięte okno wraz ze wszystkimi jego kartami. Niestety, ForgetMeNot nie zapewnia żadnej ochrony w przypadku zawieszenia się przeglądarki. Miejmy nadzieję, że autor wprowadzi niedługo odpowiednią poprawkę.

Podobne, a nawet bardziej zaawansowane funkcje są dostępne w innych przeglądarkach, takich jak Camino i Fi-refox, ale wielu użytkowników Macin-toshy preferuje Safari. Dla takich osób wtyczka ForgetMeNot będzie cennym dodatkiem

<hr>

Obiecująca technologia

W miarę upływu lat oprogramowanie Apple QuickTime stawało się coraz bardziej elastyczne, obsługując coraz większą liczbę różnych formatów plików multimedialnych. Dzięki darmowemu komponentowi Flip4Mac firmy Telestream możliwe jest nawet odtwarzanie plików Windows Media bezpośrednio w odtwarzaczu QuickTime.

Ciągle jednak istnieją formaty, które nie są obsługiwane przez QuickTime'a. W wielu przypadkach można znaleźć w lnternecie niezbędne wtyczki (na przykład dekoder DivX), ale jest to dość skomplikowane. Na szczęście może pomóc narzędzie Perian 0.5 (darmowe; pe-rian.org). Ten komponent QuickTime'a obsługuje wiele różnych formatów, w tym 3ivX, AVI, DivX, DivX 3.11 alpha, Flash Screen Video (V1), FLV, MS-MPEG4 v1, MS-MPEG4 v2, MS-MPEG4 v3, Sorenson H.263, Truemotion VP6 i XviD. Ponadto możliwe jest odtwarzanie wielu plików AVI z osadzoną zawartością w formatach H.264, MPEG-4, AAC, AC3 Audio i VBR MP3 (pliki AC3 wymagają użycia dodatkowego komponentu; więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie autora). Perian ciągle znajduje się w fazie wstępnej wersji beta, ale jego użyteczność jest bezsporna. Za jego pomocą mogłem na przykład odtworzyç i przekonwertowaç wiele plików FLV, co wcześniej wymagało użycia odrębnego odtwarzacza wideo.