Meandry moralności (płatniczej)

Kiedy dłużnik z Austrii, Niemiec czy Belgii zwleka z zapłatą, oznacza to najczęściej, że po prostu oszukuje, ale dzięki dobremu prawu łatwo w tych krajach wyegzekwować dług. Dłużnik ze Szwecji, Irlandii czy Japonii jest opieszały tylko wtedy, kiedy naprawdę ledwo zipie - wynika z analizy przeprowadzonej przez Creditreform.

Według raportu wywiadowni gospdoarczej Creditreform, największe szanse odzyskania długu są w Austrii, Belgia i Niemczech. Najtrudniej wywalczyć swoje należności w Rosji, Indiach i Japonii. Creditreform opracowała ranking 32 krajów - Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Brazylii, Rosji, Indii, Chin, Japonii i USA - pod względem długości oczekiwania na zapłatę i pawdopodobieństwa odzyskania zaległej należności. Zwłokę w dokonaniu zapłaty liczono od terminu wymagalności wierzytelności i wysłania upomnienia o zaległej płatności.

Na ocenę miały wpływ czynniki:

@ procent odzyskania długu z postępowania upadłościowego

@ możliwość zawarcia w umowie zastrzeżenia prawa własności (co powoduje wyłącznie przedmiotu z masy upadłościowej)

@ przeciętna długość postępowania sądowego

@ zasądzanie zwrotu poniesionych kosztów i wydatków postępowania sądowego

@ istnienie uproszczonego i przyspieszonego nakazowego postępowania sądowego (np. na wzór niemieckiego Mahnverfahren)

@ uznawanie wyroków sądowych (np. uznanie wyroku niemieckiego sądu w Polsce)

@ procentowa ilość postępowań windykacyjnych prowadzonych przez Creditreform zakończonych sukcesem w poszczególnych krajach.

W oparciu o te kryteria Creditreform przygotowuje Międzynarodowy Wskaźnik Inkaso, który zawiera się w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najlepszą ocenę. Wyniki zestawienia w oparciu o wartośc wskaźnika pokazują, w których krajach zalecane jest dalsze dochodzenie roszczeń, a w których lepiej unikać długotrwałego postępowania, które narazi wierzyciela tylko na dodatkowe koszty.

Szanse odzyskania należności są bardzo duże w Austrii, Belgii i Niemczech. Gwarantują to efektywne rozwiązania prawne. Na przykład w Austrii zastrzeżenie w umowie prawa własności, pozwala na odzyskanie dostarczonych towarów bezpośrednio z majątku dłużnika. Uznanie zagranicznych wyroków jest z kolei gwarantowane przez szereg umów międzynarodowych, m.in. przez porozumienia z Lugano, Nowego Jorku i Genewy. Do tego obowiązuje nieograniczone prawo handlowe ONZ z 1989 r. W sądowym postępowaniu nakazowym (tzw. Mahnbescheidverfahren) możliwe jest uzyskanie tytułu wykonalności w czasie ok. 3 miesięcy.

Również w Niemczech i Belgii proces odzyskiwania należności przebiega na ogół korzystnie i kończy się sukcesem. Jak zauważają analitycy Creditreform, "moralność płatnicza" firm z tych państw nie jest szczególnie solidna, co oznacza, że zwłoka w zapłacie niekoniecznie musi być od razu związana z problemami finansowymi czy wręcz niewypłacalnością firmy. Raczej świadomie odwlekają płatności ze względu na korzyści, jakie uzyskują z bezpłatnego kredytu kupieckiego.

Międzynarodowy Wskaźnika Incaso, źródło: Creditreform

Międzynarodowy Wskaźnika Incaso, źródło: Creditreform

Diametralnie różne uwarunkowania wpływają natomiast na niską pozycję w tym zestawieniu takich krajów jak Szwecja (26. miejsce na ze wskaźnikiem 5,1), Irlandia (20. ze wskaźnikiem 5,6) i Japonia (4,0). "Moralność płatnicza w Szwecji oraz Irlandii jest z reguły bardzo dobra i kontrakty handlowe można zawierać bez większych obaw. Jednak nasze międzynarodowe doświadczenia pokazują, że gdy kontrahent nie wywiązuje się w terminie z płatności, a upomnienia nie przynoszą rezultatu, trzeba się liczyć z tym, że partner zbliża się do momentu niewypłacalności lub złożył już nawet wniosek o ogłoszenie upadłości. W takich przypadkach nie opłaca się zazwyczaj rozpoczynać drogiego postępowania sądowego, także polubowna windykacja nie ma już racji bytu. Również w Japonii moralność płatnicza jest wysoka, co oznacza, że gdy firma nie reguluje dobrowolnie swoich zobowiązań, proces dochodzenia należności może być ryzykowną grą" - skomentował te wyniki Stanisław Wojtaszek, prezes Creditreform Polska.