Memorandum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawiła najważniejsze warunki i zadania dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego w Polsce. PIIT zamierza przekazać memorandum na ręce rządu, Sejmu i Senatu, a także innym zainteresowanym stronom.

Memorandum przedstawia scenariusz działań Izby na najbliższy okres. Składa się na nie:

1. Przeanalizowanie zapotrzebowania gospodarki i administracji na specjalistów teleinformatyki oraz pracowników o umiejętnościach stosowania teleinformatyki oraz podjęcie działań na rzecz zwiększenia poziomu powszechnej edukacji i umiejętności teleinformatycznych.

2. Upowszechnienie teleinformatyzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym ułatwienie dostępu do środków europejskich przeznaczonych na modernizację infrastruktury teleinformatycznej co pozwoli na usprawnienie organizacji i zarządzania oraz zwiększenie konkurencyjności.

3. Pilne znowelizowanie ustawy o podpisie elektronicznym dla ułatwienia i upowszechnienia jego stosowania w relacjach z administracją oraz obrocie gospodarczym przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa obrotu elektronicznego i zbudowaniu społecznego zaufania do podpisu elektronicznego.

4. Nowelizacja, w celu ujednolicenia oraz likwidacji barier rozwoju, aktów prawnych dotyczących praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz baz danych, świadczenia usług na odległość, informatyzacji administracji oraz innych - istotnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

5. Dalsze doskonalenie Prawa Zamówień Publicznych w sferze regulacji formalnych dla przyśpieszenia udzielania zamówień teleinformatycznych przez administrację publiczną wraz z upowszechnieniem stosowania środków teleinformatycznych w udzielaniu zamówień publicznych.

6. Połączenie działów informatyzacja i łączność w jeden dział administracji mający za zadanie wzrost stopnia wykorzystania technologii teleinformacyjnych dla rozwoju gospodarki elektronicznej oraz społeczeństwa informacyjnego.

7. Ustawowe nadanie sieciom teleinformatycznym cechy infrastruktury pożytku publicznego identycznie jak dla sieci energetycznych, wodnych, gazowych i kanalizacji.

8. Opracowanie strategii rozwoju sieci transmisji danych nowej generacji (NGN) z wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstw telekomunikacyjnych przy zachowaniu podstawowych zasad funkcjonowania rynku teleinformatycznego oraz ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć.