Młodzi mocni

Gospodarki nowych środkowoeuropejskich członków Unii Europejskiej będą w 2007 roku nadal dobrze się rozwijać, stwierdza raport Banku Światowego.

Styczniowy raport Banku Światowego poświęcony gospodarkom 10 nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej przewiduje, że wysokie tempo wzrostu PKB obserwowane w 2007 roku może ulec niewielkiemu spowolnieniu. Wzrost umocni się w Polsce, na Słowacji i Rumunii.

Raport stwierdza ponadto, że wygasł zapał do szybkiego przyjęcia wspólnej waluty wśród krajów Europy Środkowo Wschodniej. Poza Słowenią, która przyjęła euro w styczniu br., pozostałe kraje nie spełniają warunków wstępnych, dlatego nie podają szczegółowych terminów przyjęcia euro. Według autorów raportu nie będzie to możliwe przed 2010 rokiem.

Według Banku Światowego, w 2007 roku powinien nastąpić wzrost cen regulowanych w przypadku większości 10 badanych krajów. Presja inflacyjna najsilniej odczuwana będzie na Węgrzech, w Czechach, Estonii, na Litwie i w Rumunii. Z drugiej strony zapobiec temu może ostry spadek cen ropy. Polska i Czechy zostały wskazane jako kraje dobrze kontrolujące inflację.

Polityka podatkowa miała w 2006 roku generalnie charakter procykliczny i nie powinno się to zmienić w roku przyszłym. Deficyt podatkowy wzrośnie w większości krajów regionu, pomimo silnego wzrostu gospodarek i rosnących przychodów z podatków. Polska i Bułgaria wskazane zostały jako jedyne kraje, które poprawiły swój bilans podatkowy. Wzrost deficytu dotyczy w szczególności w przypadku Węgier i Słowacji, gdzie sięga 10% wartości PKB.

Na 2007 rok Węgry planują konsolidację finansów, także Słowacja i Polska obniżą deficyt. Pozostałe kraje regionu będą raczej prowadzić luźną politykę fiskalną. Ich plany poprawy bilansu zakładają konsolidację w latach 2008-2009, ale jak wskazuje raport, będzie to okres przedwyborczy, więc założenia te mogą ulec dalszemu opóźnieniu.

Rosnący popyt krajowy wiąże się z większym deficytem na rachunku bieżącym, z silnym wzrostem eksportu w tle. O ile deficyt w handlu zewnętrznym pozostaje niski w Polsce, Czechach i Słowenii, to w pozostałych krajach zbliża się do poziomu 10% PKB. BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) pokryły deficyt w większości krajów, w krajach bałtyckich i Rumunii główną rolę w finansowaniu deficytu odgrywa sektor bankowy.


Zobacz również