Na swoim

Przedstawicielstwo UNDP w Polsce, PKN Orlen i władze Płocka przedstawiły raport z realizacji projektu "Forum dla Płocka". Po raz pierwszy w Polsce i w Europie na taką skalę zadziałało partnerstwo prywatno publiczne, którego celem było ustalenie szczegółowej strategii dla trwałego rozwoju miasta z uwzględnieniem interesów wszystkich partnerów społecznych.

W Płocku doszło do szczęśliwego spotkania kilku elementów niezbędnych dla realizacji projektu: była dobra wola i przychylność władz, żywo zainteresowany i motywujący oraz stabilny partner biznesowy oraz podatny grunt społeczny. Na tę podatną niwę z pomysłem stworzenia zintegrowanej z koncepcjami trwałego i zrównoważonego rozwoju we współpracy wszystkich partnerów społecznych przybyli przedstawiciele UNDP w Polsce.

Grupa złożona z przedstawicieli władz miasta, PKN Orlen i UNDP utworzyła tzw. małe partnerstwo, którego celem było przygotowanie właściwego Forum dla Płocka. W ramach powołanego pod koniec stycznia br. Forum w różnych zespołach pracowało stale ok. 50 osób, dokonano aktualizacji i przeglądu strategii Płocka. Jako dokument istniała ona już od 1998 roku - aby ożywić i nadać realny wymiar tym zapisom konsultanci z UNDP dokonali korekty pod kątem wytycznych i celów ONZ zawartych w Agendzie 21, dotyczących założeń trwałego i zrównoważonego rozwoju. Poszczególne zespoły dostosowywały konkretne, najpilniejsze zadania pod ogólne punkty opracowanej strategii. Wybrano też wskaźniki mające posłużyć do pomiaru stopnia realizacji założeń strategii, które mają zostać w określonym stopniu zrealizowane do 2012 roku. W sumie odbyły się cztery posiedzenia Forum, w tym jedno spotkanie konsultacyjne z grupą ok. 100 liderów lokalnych, którzy przedstawili swoje uwagi i propozycje zmian i uzupełnień.

Wraz z przedstawieniem strategii i raportu na temat prac, wybranych mierników i sposobów realizacji kończy się działalność Forum w dotychczasowej formie. Na ostatnim spotkaniu uczestnicy delegowali przedstawicieli z sektora samorządowego, organizacji pozarządowych i biznesu dla koordynacji realizacji strategii. Strategia musi teraz zostać wprowadzona w życie w postaci uchwały na posiedzeniu rady miejskiej.

Aby wszystkie szczytne i praktyczne pomysły zapisane w strategii miały szansę na realizację, PKN Orlen i Miasto Płock powołały Fundusz Grantowy dla Płocka, zasilając go na łączną kwotą 1,1 mln zł. Komisja Grantowa złożona z przedstawicieli UNDP, PKN Orlen i miasta, oraz 6 osób powołanych na podstawie przetargu ogłoszonego przez Komisję, będzie mogła przyznawać granty w wysokości do 40 tys. zł na projekty pasujące do uchwalonej strategii zrównoważonego rozwoju.