Narzędzia bez kompleksów

Nowe wersje narzędzi PowerBuilder i PowerDesigner stanowią poważną konkurencję dla innych platform narzędziowych.


Nowe wersje narzędzi PowerBuilder i PowerDesigner stanowią poważną konkurencję dla innych platform narzędziowych.

Środowiska programistyczne przestają się koncentrować na języku programowania. Prace IBM nad Eclipse i Microsoftu nad Common Language Infrastructure (CLI) pokazują, że ważniejsze niż sam język są jego możliwości. Również Sybase podąża w tym kierunku, zaś liczna rzesza wiernych użytkowników pakietu programistycznego PowerBuilder pokazuje, że firma nie zaniedbuje interesów swoich klientów. Systematyczne wprowadzanie kolejnych wersji, wzbogacanych o nowe technologie, w tym Java, usługi sieciowe, modelowanie XML, wsparcie środowisk .NET i Eclipse, wsparcie nowych rozwiązań architektonicznych (BPA, MDA, SOA) pozwalają sądzić, że te popularne narzędzia nie znikną z rynku.

Anonsowane niedawno nowe wersje PowerBuilder 10 i PowerDesigner 11 to dobry krok w tym kierunku, chociaż pełnego wsparcia nowych rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych można się spodziewać dopiero w kolejnych wersjach, a więc w przyszłym roku. Wersje obecne oferują już znaczące ułatwienia w tworzeniu, modyfikowaniu i utrzymywaniu dużych aplikacji dla rynków globalnych.

Sybase anonsuje jednocześnie pakiet DataWindow .NET umożliwiający użytkownikom produktów programistycznych Microsoft korzystanie ze sprawdzonych technologii prezentacji danych, dostępnych od dawna w produktach Sybase. Przewiduje się wprowadzenie na początku 2005 r. pakietu Eclipse DataWindow, co polepszy wsparcie Javy przez aplikacje tworzone za pomocą PowerBuilder.

PowerBuilder 10

Narzędzia bez kompleksów

PowerBuilder 10 - zunifikowane środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji o dowolnej architekturze i wykorzystujących dowolny intrfejs użytkownika.

W ciągu kilku ostatnich lat i w ramach kilku wersji PowerBuilder Sybase wykonał zdumiewającą pracę przy przekształcaniu tego sztandarowego pakietu programistycznego do postaci, która może zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika. PowerBuilder 8 (rok 2001) pozwalał na tworzenie aplikacji WWW; PowerBuilder 9 (rok 2002) - oprócz standardowego interfejsu użytkownika PBNI (PB Native Interface) - umożliwiał tworzenie klienta EJB i stron Java Server Pages (JSP) oraz zapewniał usługi sieciowe, co umożliwiło komunikację ze środowiskiem .NET.

PowerBuilder 10 jest anonsowany jako zunifikowane środowisko programistyczne UDE, umożliwiające integrację i zarządzanie coraz większą liczbą klientów (przeglądarka, "gruby" klient, klient mobilny), serwerów (serwer WWW, serwer aplikacyjny, baza danych) oraz procesów zdefiniowanych przez użytkownika (usługi, komponenty i aplikacje). Umożliwia tworzenie aplikacji dwuwarstwowych (klient/serwer), trójwarstwowych (klient/baza danych/Web serwer lub serwer aplikacyjny) oraz czterowarstwowych z wykorzystaniem zarówno Web serwera, jak i serwera aplikacyjnego. Wykracza to znacznie poza klasyczne środowisko klient/serwer, z jakim do tej pory kojarzy nam się PowerBuilder.

PowerBuilder 10 zawiera liczne dodatkowe cechy infrastrukturalne, w tym wsparcie dla kodowania Unicode. Jest ono jedną z cech, bez której nie może obejść się żaden produkt, który ma umożliwić tworzenie aplikacji dla rynków globalnych. Wprawdzie wsparcie dla Unicode było dostępne już w wersji 6.5, ale w kolejnych wersjach się nie pojawiło.

Narzędzia bez kompleksów

Sybase PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) do projektowania i symulacji systemów, przy wykorzystaniu technik modelowania strukturalnego i obiektowego.

Korzystanie z modelowania obiektowego było wprowadzone w wersji 9, ale wymagało to wyjścia ze środowiska IDE i korzystania z oddzielnego pakietu PowerDesigner. W PowerBuilder 10 moduł do modelowania obiektowego wbudowano w PowerDesigner. Moduł ten tworzy modele obiektowe i generuje kod w języku 4GL. Umożliwia także zwrotne odtworzenie modelu z istniejących aplikacji, co pozwala orientować się w przebiegu operacji czy zależnościach między obiektami. Jest też bardzo użyteczna możliwość synchronizacji, dzięki której zmiany w aplikacji można łatwo odwzorować w modelu.

Jednym z ważniejszych elementów PowerBuilder 10 jest nowy moduł prezentacyjny DataWindow. Służy on do pobierania, manipulowania, formatowania i wyświetlania danych z bazy bez potrzeby pisania kodu, co znakomicie upraszcza tworzenie aplikacji. W poprzednich wersjach PowerBuilder DataWindow rozszerzono o dwie subkategorie: Web DataWindow i Web ActiveX DataWindow. W wersji PowerBuilder 10 wprowadzono wersję XML tego modułu z rozdzielonymi częściami: danych i prezentacyjną. Do wyświetlania u klienta pobiera się tylko raz część prezentacyjną, zmniejszając w ten sposób ruch w sieci.

Nowy PowerBuilder pozwala przeszukiwać rejestry UDDI, co pozwala dynamicznie integrować aplikacje z nowymi aplikacjami i usługami. Z kolei Sybase Mobilink dostępny w PowerBuilder 10 to faktycznie serwer bazy danych Adaptive Server Anywhere, służący do synchronizacji bazy danych klienta mobilnego z bazą korporacyjną.

PowerDesigner 11

Narzędzia bez kompleksów

PowerDesigner 11 pozwala użyć jednego narzędzia do analizy, modelowania struktur baz danych, definicji struktur XML czy projektowania obiektowego.

Środowiska informatyczne wymagają coraz lepszej integracji i stąd zapotrzebowanie na rozwiązania działające zgodnie z ideą SOA (Service Oriented Architecture). SOA wymaga jednak zaawansowanych narzędzi do spójnego modelowania aplikacji, danych i procesów biznesowych na podstawie wspólnych sfer repozytorium. Taką właśnie rolę spełniać ma Sybase PowerDesigner 11. Oferuje on następujące techniki modelowania:

  • Modelowanie danych. Zapewnia obsługę koncepcyjnych, logicznych i fizycznych modeli danych, opartą na mechanizmach inżynierii oprogramowania lub zapisach IDEF 1.
  • Modelowanie aplikacji. Zapewnia obsługę wszystkich schematów języka UML oraz odwzorowanie obiektowo-relacyjne. Ponadto pakiet PowerDesigner oferuje techniki modelowania XML.
  • Modelowanie procesów biznesowych. Zapewnia obsługę schematów opisu i definicji procesów biznesowych.
  • Modelowanie zintegrowane. Modele PowerDesignera są połączone za pomocą techniki powiązań i synchronizacji (Link i Synch). W ramach dowolnego modelu można integrować metadane z innymi typami modeli. Pakiet oferuje również techniki modelowania dostosowane do wymagań odbiorcy: administratora bazy danych, programisty czy szefa projektu. Ogólne repozytorium modeli, zintegrowane w pakiecie PowerDesigner, może znajdować się na serwerze dowolnej relacyjnej bazy danych.
Oprócz tworzenia i utrzymywania modeli oraz generowania kodu w popularnych językach programowania (Java, C#, C++, PowerBuilder, VB.NET, XML), pakiet zapewnia tworzenie dokumentacji aplikacji, wykonywanie procesów biznesowych opisanych w językach ebXML i BPEL4WS, obsługę ponad 45 serwerów baz danych oraz tworzenie licznych raportów do kontroli postępu prac.