Nauczanie na odległość

Lotus LearningSpace to system do nauczania na odległość pozwalający organizować szkolenia dla pracowników lub studentów na masową skalę - nowoczesne Centrum Edukacyjne na Twoim biurku.


Lotus LearningSpace to system do nauczania na odległość pozwalający organizować szkolenia dla pracowników lub studentów na masową skalę - nowoczesne Centrum Edukacyjne na Twoim biurku.

Nauczanie na odległość
W obecnych czasach potrzeba ciągłego uczenia się nie budzi już zdziwienia, uczymy się od pierwszych dni naszego życia, kontynuujemy naukę w szkołach i na uczelni. Wszystkie te miejsca są jednakże tylko początkiem procesu, do którego z czasem przywykamy, aż w pewnym momencie uzmysławiamy sobie, że bez ustawicznego uaktualniania naszej wiedzy zaczęlibyśmy się cofać. Uczenie się jest również wpisane w nasz rozwój zawodowy, pracodawcy wymagają, by ich pracownicy zdobywali nowe umiejętności i znali na bieżąco zmiany zachodzące w branży. Z kolei pracobiorcy często uzależniają swoją decyzję o podjęciu pracy od oceny możliwości własnego rozwoju w danej firmie.

Wydawałoby się, że obie strony mają wspólny cel, do którego harmonijnie dążą. W rzeczywistości rachunek ekonomiczny nie pozwala często na organizowanie szkoleń w formie i zakresie oczekiwanym zarówno przez pracodawców, jak i pracobiorców.

Wysłanie wszystkich pracowników na kurs zwykle nie jest możliwe, gdyż jego koszt oraz wydatki związane z przejazdami i noclegami stanowią poważne kwoty. Z drugiej zaś strony brak szkoleń szybko prowadzi do sytuacji, w której wartość pracowników, efektywność ich pracy i zaangażowanie będą malały.

Nauczanie na odległość stało się w wielu przypadkach jedyną metodą, która zapewnia dostęp do wiedzy na masową skalę. W ciągu ostatnich kilkunastu lat ten sposób nauczania ewoluował od kursów korespondencyjnych do wideofonicznych przekazów satelitarnych. Doczekaliśmy się również pierwszych rozwiązań informatycznych wspomagających zarówno proces nauczania, jak i uczenia się. Dynamiczny rozwój sieci Internet umożliwił dostęp do informacji na skalę niespotykaną do tej pory w historii ludzkości.

Aktualnie można wyróżnić dwa podstawowe obszary rynku wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne w procesie nauczania. Pierwszy to firmy komercyjne, a w szczególności duże korporacje, które dążą do zmniejszenia kosztów szkoleń bez ograniczania pracownikom możliwości rozwoju. Drugi obszar to instytucje, których statutowym celem jest nauczanie, np. wyższe uczelnie. W ostatnim czasie zauważalny jest również wzrost zainteresowania tym zagadnieniem wśród jednostek administracji państwowej.

Niedawno Lotus wprowadził na rynek kolejną wersję systemu LearningSpace - 3.0 .

Lotus LearnigSpace 3.0

System Lotus LearnigSpace 3.0 to rodzina produktów, na którą składają się:

LearnigSpace Forum - moduł do asynchronicznego nauczania na odległość, następca systemu Lotus LearnigSpace 2.5, jest w pełni zintegrowany z pozostałymi produktami z rodziny, ma poprawiony interfejs, został wyposażony w bardziej elastyczne i unowocześnione narzędzia do projektowania i tworzenia kursów, testów, egzaminów oraz ich multimedialnej zawartości.

LearningSpace Live - moduł do nauczania synchronicznego, bazuje na DataBeam Learning Server i technologii Lotus Sametime, tworzy środowisko, w którym uczestnicy kursu mogą się porozumiewać za pośrednictwem audiowideo konferencji, wymieniać uwagi na widocznej dla wszystkich elektronicznej tablicy, komentować uwagi innych uczestników, mają wspólny dostęp do informacji.

LearningSpace Anytime - połączenie obu wyżej opisanych modułów w jedno środowisko służące do nauczania na odległość.

LearningSpace Campus - moduł dodatkowy pozwalający na zarządzanie i administrowanie katalogami szkoleń, zapisami na kursy, umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów w celu uzyskania zgody na uczestnictwo w kursie, a ponadto udostępniający łączniki do innych systemów w celu prowadzenia billingu, uaktualniania i archiwizowania informacji o uczestnikach zajęć.

Przygotowanie szkolenia jest proste i polega na zapewnieniu merytorycznej zawartości kursu oraz umieszczeniu jej w LearningSpace. Każdy nowy kurs ma podobną strukturę i konstruowany jest w oparciu o zestaw pięciu baz danych:

Schedule - bazy zawierającej cel kursu, program zajęć, wprowadzenie oraz umożliwiającej dostęp do wykładów, zadań i ćwiczeń do wykonania, testów sprawdzających, quizów oraz ankiet.

MediaCenter - bazy, w której przechowywane są wykłady, krótkie filmy, nagrania, grafiki oraz inne materiały, jak np. multimedialne kursy CBT (ang. Computer Based Traning) oraz informacje z Internetu.

CourseRoom - bazy dyskusyjnej stanowiącej forum wymiany uwag i przemyśleń.

Profiles - repozytorium wizytówek wszystkich uczestników kursów, które mogą być przez nich utworzone i używane jako prywatne strony interentowe.

Assessment Manager - zestawu narzędzi dostępnych wyłącznie dla instruktora moderującego zajęcia, które umożliwiają tworzenie oraz sprawdzanie egzaminów.

Testy, w których poprawne odpowiedzi są jednoznacznie określone, są sprawdzane automatycznie. Pytania testowe mogą być losowane w dowolnej kolejności z przygotowanej wcześniej puli. Kursant ma prawo podchodzić do egzaminu wiele razy, ale nie więcej niż określiła to osoba moderująca przebieg zajęć.