Niebezpieczny próg

Jeśli wpływy z prywatyzacji będą niższe od zakładanych, a złoty pozostanie słaby, relacja długu publicznego do PKB może już w tym roku przekroczyć próg ostrożnościowy 55% - alarmuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Jeśli tak się stanie, tzn. jeśli dług publiczny sięgnie 55-60% Produktu Krajowego Brutto, rząd będzie musiał, zgodnie z wymaganiami prawa, przedstawić na następny rok projekt budżetu, w którym ta relacja nie będzie już rosła. W praktyce oznacza to ogromne cięcia budżetowe.

Rząd zakłada, że w tym roku dług publiczny wyniesie 54,8% PKB. Na koniec 2003 roku, według szacunków Ministerstwa Finansów wyniósł 50-51% PKB.

Według przewidywań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, na koniec 2004 roku deficyt sektora finansów publicznych wobec PKB, liczony według kryteriów Traktatu z Maastricht wyniesie 6,7% (w 2003 r. wyniósł 6,4%, a w 2002 r. – 6,6%).

IBnGR prognozuje dla Polski na 2004 r. wzrost gospodarczy w wysokości 4,5% wobec 3,7% w 2003 r., a inflację na poziomie 2,4%.