Odpowiedzialność popłaca

Włączenie zasad społecznej odpowiedzialności do biznesowej praktyki jest powinnością, ale ponadto wzmaga innowacyjność oraz kreatywność pracowników i całej organizacji - uważa większość badanych menedżerów z europejskich firm. A to w ich opinii podstawowe czynniki budujące konkurencyjność przedsiębiorstwa.

NOP World przedstawił raport na podstawie badania przedstawicieli kadry zarządzającej firm europejskich. 76% ankietowanych zgodziło się z opinią, że stosowanie zasad odpowiedzialnego społecznie biznesu przyczynia się do zwiększenia kreatywności. Pozwala ponadto na pozyskiwanie wiedzy spoza organizacji i uzyskanie szerszej perspektywy.

Z kolei innowacyjność i kreatywność są przez 92% ankietowanych postrzegane jako kluczowe wartości w dążeniu do konkurencyjności. 73% ankietowanych wierzy, że praktyki odpowiedzialnego biznesu przekładają się na zwiększenie dochodowości firmy. 92% ankietowanych uważa ponadto wprowadzenie takich praktyk za swoją powinność, jednocześnie zastrzega sobie konieczność kalkulowania tego typu działań.

Ankietowani menedżerowie optymistycznie podchodzą do adaptacji zasad CRS: 78% stwierdziło, że konkurencyjność firmy może się w wyniku włączenia zasad odpowiedzialnego biznesu jedynie podnieść. Najbardziej przekonani o tym wydają się być ankietowani brytyjscy menedżerowie: 43% uważa, że każdy sektor ich firmy działa według zasad korporacyjnej odpowiedzialności, podczas gdy w całej próbie ten odsetek sięga tylko około 10%.

Jakkolwiek większość europejskich firm włączyła już formalnie do swoich polityk i strategii koncepcje odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, dwie trzecie badanych menedżerów wolało jeszcze wstrzymać się z oceną ich wpływu na sytuację firmy.

Badaniem przeprowadzonym przez Brand Architecture International oraz NOP World na zlecenie BUPA i Marks&Spencer objętych zostało 201 członków rad nadzorczych i dyrektorów z 10 europejskich krajów. By nie poprzestawać na suchych liczbach i kalkulacjach, warto odnotować, że obaj zleceniodawcy to firmy doświadczone w tego typu projektach. Marks&Spencer prowadzi między innymi zakrojony na początek na dwa lata projekt dwutygodniowych umów o pracę, który obejmie w sumie 600 bezdomnych. Program ma pomóc im w wyrwaniu się z zaklętego kręgu "brak pracy = brak domu", podczas gdy z kolei bezdomność równa się niemożność zatrudnienia... Z kolei BUPA działa na rzecz chorych na AIDS, poprzez szkolenie pracowników telefonicznych linii wsparcia, prowadzi też m.in. akcję tworzenia ogrodów w państwowych ośrodkach opieki społecznej. To jedne z co najmniej kilku prowadzonych równolegle prospołecznych projektów obu firm.