Optymistyczniej z MFW

Półroczna prognoza opublikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje generalną poprawę sytuacji na świecie, przy czym najszybsze wzrosty odnotowywać będą w najbliższych dwóch latach gospodarki krajów azjatyckich. Państwa wstępujące do UE uzyskały także pomyślną prognozę, lecz wzrost jest silnie uzależniony od rozwoju sytuacji w słabo na razie ocenionej gospodarce strefy euro.

Podczas gdy w światowej gospodarce widoczne są oznaki poprawy, MFW ocenia, że w strefie euro należy oczekiwać jedynie słabej poprawy. PKB za II kwartał ogółem spadł, w recesji są Niemcy, Włochy i Holandia. MFW obniżył prognozę dotyczącą wzrostu w strefie euro: do 0,5% w 2003 roku i 1,9% w roku przyszłym. W kwietniu br. raport MFW przewidywał wzrosty odpowiednio rzędu 1,1% i 2,3%.

Jakkolwiek "najgorsze już minęło", MFW nadal uważa perspektywę krótkoterminową dla regionu za "raczej słabą". Oceniając decyzję ECB, aby obniżyć stopy procentowe o 0,5% w czerwcu br., MFW widzi ją jako "całkowicie odpowiednią", nadmieniając przy tym, że "dodatkowe poluzowanie będzie potrzebne". MFW ocenia także, że nasilać się będzie presja fiskalna na gospodarki państw strefy euro w związku ze starzeniem się gospodarki.

W krajach przystępujących obecnie do Unii MFW obserwuje przyspieszanie wzrostu a "krótkoterminowa prognoza jest generalnie pomyślna". Jednak wzrost w tych państwach jest bardzo silnie uzależniony od sytuacji w strefie euro. MFW zaleca ponadto m.in. wzmocnienie monitoringu systemów bankowych i zdecydowane reformy strukturalne ukierunkowane na szybki wzrost gospodarczy.

Według raportu MFW, kraje rozwijające się będą w roku 2003 i 2004 poprawiać wyniki gospodarcze szybciej niż kraje rozwinięte: średnio 5% w br. i 5,6% w roku przyszłym. Gospodarka amerykańska nie będzie w stanie odgrywać zdaniem MFW czołowej roli w gospodarce światowej w najbliższym czasie. Na czele wyścigu powinny znajdować się natomiast gospodarki państw azjatyckich, ze stopą wzrostu średnio 6,4% i 6,5% w latach 2003 i 2004.

Ogółem tempo światowego wzrostu gospodarczego wyniesie 3,2% w roku bieżącym i 4,1% w roku przyszłym - ocenia MFW.