Oszczędności energetyczne podniosą konkurencyjność Polski

Według raportu przedstawionego przez World Wide Fund, zdecydowana polityka Unii Europejskiej, mająca na celu ochronę energii, przyniesie zdecydowany wzrost konkurencyjności. Dotyczy to zwłaszcza nowych członków Unii, np. na Słowacji przełoży się na powstanie ok. 10 tys. nowych miejsc pracy.

Według danych Komisji Europejskiej, przemysł europejski może do 2010 r. dokonać zmian pozwalających zaoszczędzić do 17% zużywanej obecnie energii. Możliwości oszczędzenia energii przez gospodarstwa domowe sięgną na przestrzeni najbliższych 6 lat nawet jeszcze więcej, bo ok. 22%, w transporcie można by zredukować jej zużycie o ok. 14%. Oszczędności podniosą konkurencyjność gospodarki krajów europejskich, poprawią bezpieczeństwo dostaw i wydatnie przyczynią się do wypełnienia wymogów protokołu z Kioto.

Szczególne zadania leżą w tym względzie po stronie nowych członków Unii - wynika z raportu World Wide Fund (WWF). Możliwości zaoszczędzenia energii w tych 10 krajach są jeszcze większe, bo na wyprodukowanie jednostki PKB zużywają średnio dwa razy więcej energii niż to ma miejsce w krajach Piętnastki. W Europie Środkowej i Wschodniej na energię wydaje się przeciętnie 10 - 15% dochodu narodowego (3-5% w Europie Zachodniej).

Analiza sektora energetycznego w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Słowenii i na Słowacji wykazała negocjacje akcesyjne skupiły się niestety tylko na zagadnieniach liberalizacji rynku i nowych inwestycji w infrastrukturę. Nie dość uwagi negocjatorzy unijni przyłożyli natomiast do zagadnień ograniczenia niewydajnego pożytkowania energii.

Zdecydowana polityka unijna w zakresie ochrony i efektywnego wykorzystania energii powinna, zdaniem autorów raportu WWF, przynieść zdecydowaną korzyść naszemu regionowi. WWF proponuje podniesienie rocznego celu wydajności energetycznej z 1% w projekcie dyrektywy o usługach dostarczania energii, do co najmniej 2%.

Raport WWF dowodzi, że na przykład na Słowacji poczynienie tych poprawek i zdecydowane poparcie dla takich założeń przyniosłoby dodatkowe 10 tys. miejsc pracy.

W części raportu poświęconej Polsce podkreśla się, że Polska wyraźnie skorzystała na transformacji ustrojowej w jeśli chodzi o wydajność energetyczną gospodarki. Jednostka energetyczna PKB spadła o 42% pomiędzy 1991 - 2002, średnio 3,8-proc. rocznie, w tym pomiędzy 1997 a 2002 spadek wynosił 4,7% rocznie.

Nadal jednak jest duże pole do oszczędności w energochłonnych i nieenergochłonnych sektorach przemysłu, oraz w handlu i gospodarstwach domowych (odpowiednio 20-30% i 25-40%).

Przed Polską stoi też przede wszystkim zadanie wdrożenia ambitnego długoterminowego planu oszczędności energii sprzężonego z narodowymi programami energetycznymi. Zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia mają mieć fundusze strukturalne.