Ożywienie faktem

OECD ogłosił swoją ocenę sytuacji w strefie euro i rekomendacje dla krajów strefy w 2007 roku.

W podsumowaniu komunikatu OECD stwierdza się, że wreszcie, po kilku falstartach, ożywienie gospodarcze w strefie euro staje się faktem. W 2006 roku aktywność firm była duża, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe z optymizmem spoglądały w przyszłość, rosła wielkość inwestycji, a stopa bezrobocia obniżyła się poniżej 8%, po raz pierwszy od 2001 roku. Z drugiej strony prognozowane tempo wzrostu rzędu 2,25% w latach 2007-2008 jest w nomenklaturze OECD umiarkowane, w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest niższe i oczekiwane w 2008 roku cykliczne spowolnienie może całkiem ten wzrost zniwelować.

Postulowane kierunki działania władz krajów unii monetarnej to według OECD: dalsze znoszenie regulacji na rynku pracy, a w szczególności "uelastycznienie" płac; wspieranie konkurencyjności, zwłaszcza w sektorze usług; integracja i rozwój rynków finansowych.

Polityka monetarna pozwoliła skutecznie utrzymać inflację w widełkach określonego celu, i to pomimo wzrostu cen energii. Ożywienie stwarza bardzo dobrą okazję do poprawy polityki fiskalnej. Państwa członkowskie powinny według OECD wykorzystać ten czas do zbilansowania budżetu i obniżenia zadłużenia. Służyć temu może poprawa praktyk budżetowania, prawa podatkowego, wprowadzenie większej przejrzystości i skupienie się w większym stopniu na perspektywie średnioterminowej.

OECD uznał, że trudno na razie ocenić wpływ zmian wprowadzonych do Paktu Stabilizacji i Wzrostu w 2006 roku, potencjalnie mogą poprawić wpływy z podatków.


Zobacz również