Pierwsza symulacja cyber-wojny w Europie

4 listopada zainicjowana została operacja "Cyber Europe 2010" - ogólnoeuropejska symulacja działań obronnych na wypadek cyber-ataku. Ćwiczenia sprawdziły odporność infrastruktury informatycznej państw Unii Europejskiej na masowe ataki przez Internet. To pierwsza tego typu inicjatywa na Starym Kontynencie.

W ramach ćwiczenia "Cyber Europe 2010" europejscy eksperci do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego próbowali odeprzeć pozorowane ataki hakerów zmierzające do sparaliżowania krytycznych usług internetowych w kilku państwach członkowskich UE.

Scenariusz symulacji zakładał stopniową utratę lub znaczne ograniczenie łączności internetowej między krajami europejskimi. Efektem tego mogły być np. trudności z dostępem do ważnych usług internetowych (jak np. administracja elektroniczna).

Aby uniknąć całkowitej - pozorowanej - awarii sieci wszystkie państwa członkowskie musiały ściśle ze sobą współpracować. W zależności od kraju w symulację zaangażowane były różne organy publiczne państw członkowskich, np. ministerstwa ds. komunikacji, organy ds. ochrony krytycznej infrastruktury informacyjnej, organy ds. zwalczania sytuacji kryzysowych, krajowe grupy reagowania na komputerowe incydenty naruszające bezpieczeństwo (CSIRT), krajowe organy ds. bezpieczeństwa informacji i organy wywiadowcze.

Podczas symulacji zostały przetestowane: adekwatność punktów kontaktowych w krajach uczestniczących, kanały komunikacyjne oraz rodzaj wymiany danych tymi kanałami. W toku symulacji 150 ekspertów i obserwatorów zetknęło się z ponad 320 incydentami. Ćwiczenie wykazało, że pod pewnymi względami jakość komunikacji oraz wymiany danych powinna stać na wyższym poziomie.

Ćwieczenia "Cyber Europe 2010" zorganizowały państwa członkowskie UE w kooperacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) i Wspólnym Centrum Badawczym (JRC).

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, podczas wizyty w centrum ataku cybernetycznego w Wielkiej Brytanii w trakcie symulacji, oceniła: "To ćwiczenie testujące przygotowanie Europy na zagrożenia cybernetyczne jest ważnym pierwszym krokiem w kierunku współpracy w celu zwalczania potencjalnych zagrożeń internetowych dla podstawowej infrastruktury i w kierunku zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom bezpieczeństwa w internecie".

Bardziej szczegółowe wnioski z symualcji mają zostać ujawnione 10 listopada - na ten dzień przewidziana jest konferencja organizacji ENISA w Berlinie.

Kolejne ćwiczenia mają mieć o wiele bardziej złożone scenariusze, przechodzące z poziomu europejskiego na ogólnoświatowy.

Wsparcie ogólnounijnych ćwiczeń w zakresie gotowości w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego jest elementem Europejskiej agendy cyfrowej - planu działań mających na celu pobudzenie koniunktury i zwiększenia dobrobytu w Europie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.