Plany awaryjne od wielkiego dzwonu

Pomimo, że prawdopodobnie aż trzy czwarte firm w Polsce odczuło skutki nieplanowanego przestoju, to do planów wznowienia działalności po awarii podchodzi się bardzo często raczej niefrasobliwie. 8% badanych CIO nie wie gdzie schowało taki plan, a dwie trzecie testuje go rzadziej niż raz do roku.

Z polskiego wycinka światowego badania, zrealizowanego przez Dynamic Markets na zlecenie Veritas Software wynika, że ok. trzech czwartych firm badanych w Polsce odczuło skutki nieplanowanego przestoju w ciągu ostatniego roku. Pomimo tego, ponad jedna dziesiąta (14%) ankietowanych dyrektorów ds. IT nie testowała swoich planów odtwarzania po awarii. Przeszło połowa (64%) rewiduje swoje plany co 12 miesięcy lub rzadziej. Ponad jedna czwarta polskich firm zdecydowała się na opracowanie planu odtwarzania po awarii ze względu na konieczność przestrzegania przepisów.

Spośród firm badanych w Polsce, 8% nie potrafiło dokładnie określić czasu trwania przestojów (co oznacza, że nie kalkulują ryzyka i kosztów nieplanowanych przestojów). Tam, gdzie istniały plany odtwarzania po awarii, połowa dyrektorów ds. IT później wprowadziła do nich zmiany, co sugeruje, że wymagały jeszcze dopasowania. Zdaniem polskich CIO najważniejszymi szkodami, jakie może wyrządzić ich firmom nieplanowany przestój, są:

* przestój systemu na dużą skalę — 27% wskazań

* spadek produktywności pracowników — 12%

* utrata danych na dużą skalę — 8%.

2% polskich respondentów przechowuje plany odtwarzania po awarii u zewnętrznego usługodawcy. W 8% przypadków są one trzymane w głównym centrum przetwarzania danych. Co ciekawe, 8% ankietowanych dyrektorów ds. IT odpowiedzialnych za planowanie odtwarzania po awarii nie wiedziało, gdzie znajduje się ich plan.

Wśród firm, które takiego planu obecnie nie posiadają, jedna czwarta uważa, że stopień ryzyka, nie usprawiedliwia poniesienia kosztów związanych z budową takiego planu, 13% jest w trakcie sporządzania planu, 25% sądzi, że wystarczy im proces tworzenia kopii zapasowej. 25% CIO stwierdziło natomiast, że ich rada nadzorcza nie jest gotowa na sfinansowanie takiego wydatku.

Badanie na całym świecie zostało zrealizowane przez Dynamic Markets na zlecenie Veritas Software. Respondenci to 850 dyrektorów ds. informatycznych, odpowiadających za plany odtwarzania po awarii w firmach i instytucjach zatrudniających powyżej 500 osób. Badanie objęło USA (100), Wielką Brytanię (100), Francję (100), Niemcy (100), kraje Beneluksu (50), Hiszpanię (50), Szwecję (50), Szwajcarię (50), RPA (50), Austrię (50), Bliski Wschód (50) i Włochy (50). W badaniu uczestniczyło 50 respondentów z Polski, warto więc zauważyć, że to zdecydowanie zbyt mała próbka aby wymienione powyżej dane procentowe w odniesieniu do polskich firm traktować bardzo ściśle.

Swego czasu CXO przytaczało już podobne badania przeprowadzone wśród firm amerykańskich i europejskich: http://www.cxo.pl/news/53509.html . Również tam podejście do planów wznawiania działalności po kryzysie nie było zbyt zaangażowane.


Zobacz również