Podsumowanie PHARE 2001

Zakończono kontraktowanie środków z funduszu PHARE 2001 - zrealizowane zostaną 83 projekty, z kwoty 468,5 mln EUR zakontraktowano 97% środków.

W Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej podsumowane zostały prace związane z zakończeniem kontraktowania projektów PHARE 2001. 15 lutego br. zakończony został bowiem etap związany z zawieraniem umów współfinansowanych ze środków pomocowych z funduszu PHARE 2001. Na realizację przedsięwzięć z tego funduszu pozostał rok.

Według danych UKIE w latach 1990-2003 Polska otrzymała z PHARE łącznie 3,916 mld EUR. Kwota środków w ramach programu PHARE 2001 wyniosła 468,45 mln EUR, z czego przeznaczono na program krajowy 396 mln EUR, 56 mln EUR na program współpracy przygranicznej, 1,45 mln EUR na bezpieczeństwo nuklearne i 15 mln EUR na likwidację skutków powodzi. W ramach programu PHARE 2001 zrealizowane zostaną łącznie 83 projekty. Wskaźnik zakontraktowania środków dla programu PHARE 2001 wyniósł 97%.

Niewykorzystana pula pochodzi w znacznej mierze z oszczędności powstałych w procesie zamówień publicznych (uzyskiwane ceny są niższe od planowanych). Ze względu na zakończenie kontraktowania i ograniczenia formalne nie można ich przesunąć na realizację innych projektów w ramach umów podpisanych z Komisją Europejską. PHARE to dobre „ćwiczenie” przed znacznie większymi funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, z których Polska będzie korzystała na takich samych prawach, jak inni członkowie Unii. Proces naboru wniosków w ramach funduszy strukturalnych rozpocznie się na początku marca br.


Zobacz również