Polacy wolą podatek progresywny

Polacy chcą zmian systemu podatkowego w Polsce, ale wolą podatek progresywny - wynika z sondażu CBOS. Polacy chcieliby reformy systemu podatkowego, ale jego przyszłość widzą odmiennie niż rządząca ekipa. Dwie trzecie ankietowanych uważa, że zmiany powinny zmierzać w stronę większego zróżnicowania obciążeń podatkowych, tak aby biedniejsi płacili mniej, bogatsi zaś więcej niż dotychczas.

Z badania przeprowadzonego przez CBOS w pierwszej połowie marca br. wynika, że zdecydowana większość (82%) Polaków opowiada się za zmianami w systemie podatkowym. Jednocześnie, podobnie jak na przestrzeni ostatnich kilku lat, ponad trzy czwarte Polaków (78%) popiera progresywny system podatkowy. 72% ankietowanych uważa, że wysokość podatku powinna zależeć od liczby osób pozostających na jego utrzymaniu. Podatek liniowy popiera 16% ankietowanych. Jedną stawkę podatkową poparłoby więcej ankietowanych (38%), gdyby jednocześnie podwyższono kwotę wolną od podatku i utrzymano ulgę na dzieci. Ponadto, dwie piąte badanych uważa, że rolników należy objąć powszechnym systemem podatkowym (43%), ale tyle samo osób (44%) sądzi, że nadal powinni oni płacić podatek gruntowy.

Poparcie dla systemu progresywnego przeważa we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Najwięcej zwolenników podatku liniowego jest wśród mieszkańców największych miast (33%) oraz wśród osób z wyższym wykształceniem (36%). W podziale na grupy zawodowe, najczęściej popierają to rozwiązanie przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji (41%) oraz właściciele firm (31%). Opinie w tej kwestii nie są zależne od poglądów politycznych. Zarówno wśród zwolenników lewicy, jak i prawicy, odsetek zwolenników progresywnych podatków jest tak samo wysoki (80%-81%). Argumentem na rzecz wprowadzenia podatku liniowego jest przekonanie, że będzie miał on korzystny wpływ na rozwój gospodarki. Uważa tak prawie dwie piąte badanych (39%), ale 41% ankietowanych nie potrafi jednoznacznie określić makroekonomicznych skutków tego rozwiązania.

Z sondażu wynika także silne poparcie dla zasady uzależnienia wielkości obciążeń podatkowych od liczby osób pozostających na utrzymaniu rodziny. Obecnie poparcie dla takiego systemu jest jeszcze wyższe niż kilka lat temu i obejmuje niemal trzy czwarte dorosłych Polaków.

W ocenie ankietowanych, na wejściu w życie obecnych rządowych propozycji zmian podatkowych skorzystają przede wszystkim osoby najbogatsze (sądzi tak ogółem 71% ankietowanych). Jej skutki dla ludzi średnio zamożnych postrzegane są niejednoznacznie - dwie piąte badanych (40%) sądzi, że stracą oni na wprowadzeniu prorodzinnego podatku liniowego z dużą kwotą wolną, a 37% uważa, że zyskają na tym rozwiązaniu. W opinii połowy respondentów (52%) niekorzystne skutki tego rozwiązania, jeśli wejdzie ono w życie, odczują najbiedniejsi. W ocenie społecznej straty będą wynikać nie tyle z przewidywanego wzrostu obciążeń podatkowych tej kategorii podatników, ile ze spadku dochodów budżetowych i zmniejszeniu wydatków socjalnych. Mimo, że proponowana reforma podatków miałaby zawierać rozwiązania prorodzinne w postaci ulgi na dzieci - w opinii przeważającej części ankietowanych (42%) rodziny wielodzietne na niej nie skorzystają. Odmiennego zdania jest 31% badanych.

Z deklaracji największej grupy ankietowanych (40%) wynika, że dla ludzi takich jak oni wprowadzenie prorodzinnego podatku liniowego z dużą kwotą wolną byłoby niekorzystne. Odmiennego zdania jest 31% badanych. Stosunek do prorodzinnego podatku liniowego z dużą kwotą wolną od podatku wiąże się z oceną skutków wejścia w życie tej propozycji dla różnych grup społecznych oraz dla polskiej gospodarski. Akceptacja wynika z przeświadczenia, że będzie ono korzystne dla samych respondentów i ludzi im podobnych, dla osób najuboższych i średnio zarabiających oraz dla rodzin wielodzietnych, a także że przyczyni się ono do rozwoju polskiej gospodarki. Sprzeciw motywowany jest natomiast obawami przed negatywnymi skutkami jej realizacji dla wymienionych grup społecznych oraz dla gospodarki. "Nikły związek między oceną wprowadzenia podatku liniowego w proponowanej formie a jej postrzeganymi skutkami dla ludzi bogatych oznacza, że niechęć do tej propozycji nie jest oparta na resentymencie, nie wiąże się z przekonaniem, że byłoby to rozwiązanie korzystne dla osób najzamożniejszych" - zanotowano w komunikacie CBOS.