Polska Cyfrowa

Zmiany w prawie ułatwiające modernizację sieci telekomunikacyjnych i uproszczenie procedur w Kodeksie Postępowania Administracyjnego są główną osią rządowego programu "Polska Cyfrowa".

Pobierz bezpłatnie Raport specjalny Computerworld:

"Rozwój rynku usług szerokopasmowych w Polsce"

1 kwietnia Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wiceministrowie rozwoju regionalnego i spraw wewnętrznych i administracji na wspólnej konferencji przedstawią zamierzenia UKE i Międzyresortowego Zespołu "Polska Cyfrowa" w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. To element pakietu antykryzysowego premiera Donalda Tuska, zaproponowany przez jego głównego doradcę ministra Michała Boniego.

Pod wpływem opinii i ze strony samorządów jak i ze strony biznesu uznano za kluczową sprawę uporządkowanie procesów inwestycyjnych w sieci telekomunikacyjne. "Precyzuje je projekt ustawy o modernizacji sieci telekomunikacyjnej. Między innymi zaproponowaliśmy tam, aby samorządom dopisać inwestycje telekomunikacyjne jako zadanie własne" - tłumaczy Witold Drożdż, podsekretarz stanu w MSWiA. W rezultacie sieci teleinformatyczne zyskają status infrastruktury pożytku publicznego jak wodociągi czy linie energetyczne, przez co spadnie opodatkowanie ich przebiegu w gminach. Był to jeden z głównych postulatów ubiegłorocznego V Forum Usług Szerokopasmowych.

W raporcie pokonferencyjnym Computerworld "Istotne problemy rynku szerokopasmowego" wyłuszczyliśmy, że budowa wszelkiej infrastruktury sieciowej powinna być okazją do tworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Inwestycje infrastrukturalne mogą być okazją do równoległej budowy otwartych dla konkurencji traktów światłowodowych, także instalacji urządzeń telekomunikacyjnych, lokalizacji systemów radiowych. Gdy projekt Ustawy przejdzie pełną ścieżkę legislacyjną do końca roku, to stanie się łatwiejsza budowa infrastruktury dla sieci światłowodowych wzdłuż istniejących dróg krajowych, które są dlań naturalnym podłożem.

Inwestycje samorządów w budowę infrastruktury sieci telekomunikacyjnych są zgodne z polityką Unii Europejskiej, gdzie zapewnienie wszystkim Europejczykom szerokopasmowego dostępu do usług i zasobów informacyjnych stało się jednym z najważniejszych strategicznych celów, określających rozwój Europy. W ramach funduszy unijnych przeznaczono na to znaczne środki, które będą wykorzystane również przez Polskę.

"Powołamy forum współpracy rząd - samorząd - biznes, aby ułatwić inwestycje infrastrukturalne. W tym celu również nosimy się z zamiarem wyboru w drodze postępowania przetargowego ponadresortowego (UKE, MSWiA, MRR) biura zarządzania projektem, które koordynowałoby siły i środki z środków europejskich, budżetowych i tworzyło zręby partnerstwa publiczno-prywatnego" - dodaje Witold Drożdż.

Drugą nogą programu "Polska Cyfrowa" ma się stać nowelizacja Ustawy o informatyzacji i Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Chodzi o zrównanie formy elektronicznej z papierową i pozbycie się jakichkolwiek prawnych barier w rozwoju elektronicznej administracji.