Polska wieś w drodze do społeczeństwa informacyjnego

Polska wieś ma problemy z efektywnym wykorzystaniem funduszy europejskich na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Oprócz rozwoju infrastruktury teleinformatycznej potrzebne są szkolenia uświadamiające i spójny plan rozwoju.

Obszary wiejskie w Polsce wciąż borykają się z wykluczeniem cyfrowym. Brak dostępu do Internetu i nowoczesnych usług cyfrowych, a także brak świadomości i kompetencji umożliwiających korzystanie z takich usług powodują, że wielu mieszkańców wsi ma mniejsze szanse awansu społecznego, materialnego, edukacyjnego i zawodowego niż ich współrodacy mieszkający na terenach zurbanizowanych.

Ważnym instrumentem wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich są unijne środki pomocowe. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że proces absorpcji funduszy europejskich w tym zakresie przebiega nieefektywnie, zarówno jeśli chodzi o tempo wykorzystania środków, jak i sensowność merytoryczną ich alokacji.

Z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi, Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyło się spotkanie, w trakcie którego zostały zidentyfikowane główne problemy wykorzystania środków unijnych przez polskie wsie i powstał zestaw rekomendowanych działań, które mogą poprawić sytuację w przyszłości.

Zdaniem uczestników spotkania rozwój infrastruktury teleinformatycznej to warunek konieczny, lecz niewystarczający rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też inwestycje w infrastrukturę powinny być zrównoważone realizacją kampanii podnoszących poziom świadomości mieszkańców polskiej wsi w zakresie korzystania z rozwiązań teleinformatycznych w życiu i pracy.

Ponadto należy zwiększyć nacisk na stworzenie spójnego planu rozwoju polskiej wsi dzięki ICT. Cele strategiczne, ujęte w dokumentach rządowych oraz finansowanie działań ze środków funduszy strukturalnych powinno być odzwierciedlone w szczegółowych programach realizowanych na obszarach wiejskich.

Ważne jest również wspieranie badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego, wspieranie rozwoju usług dostępnych drogą elektroniczną, które zachęcałyby do korzystania z Internetu w codziennych sytuacjach oraz rozwój punktów publicznego dostępu do Internetu.