Polskie IT warte 20 mld zł w br.

Według szacunków PMR, polski rynek informatyczny osiągnął w ubiegłym roku wartość 17,8 mld zł, dynamika wzrostu po raz trzeci z rzędu dynamika rynku była dwucyfrowa i wyniosła 14%. Raport przewiduje, że w br. wartość polskiego rynku IT ma przekroczyć 20 mld zł.

Według szacunków PMR, w 2005 roku wartość polskiego rynku informatycznego mierzona w złotówkach wzrosła o 14,1%, do 17,8 mld zł. Dynamika była wyższa niż średnia w latach 2003-2004 (12%), w latach 2006-2007 ten pozytywny trend się utrzyma. Wzrosty mają wówczas sięgnąć odpowiednio 13% (w sumie 29,1 mld zł) i 11% (22,3 mld zł).Warto w tym miejscu zaznaczyć, że oceny odnośnie dynamiki rynku w ub. roku są jednak znacznie ostrożniejsze od szacunków IDC Poland opublikowanych w Computerworld TOP 200 za ub. rok. Wg IDC Poland, w 2005 r. wartość rynku IT wzrosła aż o 30%. Oszacowania wartości rynku są natomiast w przypadku PMR zbliżone do obliczeń IDC Poland (5,3 mld USD).

Najważniejszym czynnikiem wzrostu rynku informatycznego w Polsce będzie ogólna sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza tempo wzrostu PKB i nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Według prognoz PMR, w latach 2006-2008 średnioroczna dynamika PKB wyniesie 4,5%, a wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce przekroczy 9%. Zdaniem ankietowanych reprezentantów 190 największych firm IT, najistotniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi branży w Polsce to:

@ poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce (38%)

@ wykorzystanie funduszy UE przez polskie firmy (34%)

@ wzrost świadomości w zakresie IT (24%)

@ wzrost konkurencji na rynku IT (19%)

@ wejście zagranicznych inwestorów na krajowy rynek (17%)

@ rozwój nowych technologii (16%)

@ zmiana prawa (zwłaszcza podatkowego) (16%)

@ dostosowanie do standardów i wymogów UE (14%)

@ wzrost eksportu IT (10%)

@ poprawa sytuacji politycznej ( 7%)

@ wzrost zamówień z sektora publicznego (6%).

Nie zmienia się główna grupa odbiorców informatyki w Polsce. Cały czas ok. 60% wydatków na IT pochodzi od największych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników (ok. 2,8 tys. firm). Według PMR, w 2005 r. wydały one na IT 10,3 mld zł. Drugim największym odbiorcą informatyki była administracja publiczna i przedsiębiorstwa kontrolowane przez Skarb Państwa. Nadal niewielki udział w rynku mają natomiast małe i średnie firmy (w sumie 13%). Według analityków PMR, to co najmniej dwa razy mniej niż udział firm sektora MŚP w krajach Europy Zachodniej. Wzrosło natomiast znaczenie wydatków ponoszonych przez klientów indywidualnych - z ok. 7-8% wartości całego rynku w 2003 r. do ok. 12% w 2005.

Polskie IT warte 20 mld zł w br.

Struktura polskiego rynku IT w 2005 r.:

W opinii analityków PMR, najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku. Rośnie natomiast znaczenie usług, a udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie. "Warto podkreślić, że po wyraźnym spadku udziału sprzętu od drugiej połowy lat 90-tych aż do roku 2002, w ostatnich trzech latach spadki te były znacznie mniejsze - średnio o 0,25 punktu procentowego rocznie. W latach 2006-2007 spadek udziału sprzętu, głównie na rzecz usług, będzie już bardziej wyraźny" - komentuje Paweł Olszynka, analityk PMR i współautor raportu. Podobnie przewidywali ankietowani przez PMR przedstawiciele grupy największych polskich firm: 82% przewidywało, że w najbliższych dwóch latach najszybszy wzrost nastąpi w usługach IT, według 10% - w oprogramowaniu a wg 8% - w sprzęcie.

Raport PMR podaje także, że łączna liczba komputerów pracujących w Polsce na koniec 2005 r. to ok. 8,4 mln, z czego 63% znajdowało się w posiadaniu gospodarstw domowych. 21% komputerów działało w sektorze MŚP (6% w firmach 50-249 pracowników, 5% w 10-49 pracowników i 10% w 1-9), natomiast po ok. 8% w administracji publicznej i największych przedsiębiorstwach w Polsce (średnio 250 maszyn na firmę).