Pożyczki dla Europy i Azji Centralnej

Bank Światowy podwoił pożyczki dla krajów Europy i Azji Centralnej. Większość tych pieniędzy przeznaczona jest na finansowanie reform w Turcji.

Suma pożyczek w roku finansowym 2002, który zakończył się w czerwcu, osiągnęła rekordowy poziom 5,5 mld USD. Jest to ponad dwukrotnie więcej, niż w roku ubiegłym (2,7 mld USD) i znacznie więcej, niż dwa lata temu (3 mld USD). Jednak były to lata wyjątkowej "posuchy" i można powiedzieć, że teraz zaangażowanie banku w regionie wraca do normy.

Pożyczki Banku Światowego zasiliły 52 projekty i płynęły trzema strumieniami: przez Międzynarodowy Bank Rekonstrukcji i Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju oraz jako specjalny fundusz dla Kosowa i Jugosławii. Pierwsza z tych instytucji sfinansowała 20 projektów kwotą 4,9 mld USD, druga przeznaczyła 629 mln USD na 28 projektów. Specjalny (dodatkowy) fundusz dla Federacji Jugosłowiańskiej i Kosowa wyniósł 26 mln USD.

Znacznie ponad połowa kwoty pożyczek - 3,55 mld USD - została skierowana na finansowanie reform w Turcji. Na drugim miejscu wśród pożyczkobiorców znajduje się Federacja Rosyjska (353 mln), a dalej Ukraina (330 mln), Chorwacja (202 mln), Słowacja (201 mln), Jugosławia (w sumie 171,8 mln), Bośnia i Hercegowina (103 mln) i Polska (100 mln USD).

Dziesięć największych pozycji na liście pożyczek to projekty w sektorze finansowym (2,642 mld USD), rolnictwie (717 mln) i zabezpieczeniu socjalnym (698 mln), modernizacja administracji publicznej i prawa (639 mln), programy wielosektorowe (342 mln), górnictwo (100 mln), rozwój sektora prywatnego (85 mln), zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnie (72 mln), energia i energetyka (57 mln) oraz transport (54 mln USD).