Prawie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny próbuje nas "nabić w butelkę"

Tylko 4 na 104 skontrolowanych przez UKE przedsiębiorców telekomunikacyjnych wypełniało sumiennie wobec nas obowiązki wynikające z zapisów Prawa telekomunikacyjnego oraz rozporządzenia określającego tryb postępowania reklamacyjnego. Oj, "nabijają nas w butelkę" ile się da...

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził po raz trzeci kompleksową kontrolę przedsiębiorców telekomunikacyjnych z całego kraju mającą na celu ustalenie, czy wypełniają oni wobec nas obowiązki wynikające z zapisów Prawa telekomunikacyjnego oraz rozporządzenia określającego tryb postępowania reklamacyjnego. W sumie kontrolą objęto 104 przedsiębiorców, wśród których najwięksi to: Polkomtel, T-Mobile Polska, P4, Multimedia Polska - Południe oraz Vectra. 93,27 % z nic świadczyło usługi dostępu do sieci Internet, 31,73% usługi telefoniczne, a 30,77% dostarczało sygnał telewizyjny.

Prawie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny próbuje nas "nabić w butelkę"

Zbadany zakres obowiązków objął czynności z zakresu:

Prawie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny próbuje nas "nabić w butelkę"

Sprawdzono obowiązki dostawców usług względem użytkowników końcowych w następującym zakresie

Wyniki kontroli

Kontrolerzy UKE sprawdzili łącznie 1152 umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 189 regulaminów świadczenia usług oraz sposób rozpatrzenia 261 reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Stwierdzili przy tym następujące nieprawidłowości:

Prawie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny próbuje nas "nabić w butelkę"

Wnioski

Kontrola pokazała, że aż 95,96 % przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie wypełnia wobec nas obowiązków wynikających z Prawa telekomunikacyjnego oraz trybu rozpatrywania reklamacji. Co ważne, jest pod tym względem coraz gorzej. Podczas drugiej kontroli (w 2006 roku) wspomniany wynik był bowiem niższy o nieco ponad 4 punkty procentowe, natomiast podczas pierwszej (2011 rok) o blisko 11 punktów procentowych. W sumie tylko w 4 (!) przypadkach na 104 podmioty objęte kontrolą nie stwierdzono naruszeń.

„Wyniki kontroli wskazują na brak profesjonalizmu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie zapewniają swoim abonentom pełnej informacji o przysługujących im prawach. Odpowiednie informowanie przez dostawcę usług telekomunikacyjnych stanowi jeden z podstawowych warunków zapewnienia niezbędnej ochrony interesów konsumentów.” – czytamy w raporcie UKE.

To...przerażające. Z pełną treścią raportu zapoznacie się tutaj.