Przemysł rósł w grudniu

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu była w grudniu 2003 r. o 13,9% wyższa niż w grudniu 2002 r. i o 1,8% wyższa w porównaniu z listopadem ub. r.

Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych produkcja sprzedana przemysłu była licząc rok do roku wyższa o 11,6% i pozostała na poziomie listopada 2003 r. W porównaniu z rokiem ub. wzrost odnotowano w 23 spośród 29 działów przemysłu m.in. w produkcji pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep - o 49,1%, wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych - o 40,8%, wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych - o 32%, maszyn i urządzeń - o 26,2%, maszyn i aparatury elektrycznej - o 26,2%. Spadek wystąpił m.in. w produkcji sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych - o 8%, w wytwarzaniu i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca wodę - o 7,8%. W okresie styczeń-grudzień 2003 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku 2002.

Ponadto, według GUS produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2003 r. była o 0,5% niższa niż przed rokiem i o 43,5% większa niż w listopadzie 2003 r. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych GUS szacuje ją na poziomie o 2,2% niższym niż w grudniu 2002 r. i o 0,9% większym w porównaniu z listopadem 2003 r. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w 2003 r. był o 5,9% niższy niż w 2002 r.


Zobacz również