Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress


5. Szybkie formatowanie tekstu

Jednym z najgorszych zadań w życiu łamacza komputerowego jest konwersja słów zapisanych wersalikami (all caps) na kapitaliki (small caps). Dzieje się tak, gdyż konieczne jest ręczne przepisanie każdego słowa małymi literami, a następnie użycie odpowiedniego stylu. Poniżej przedstawiono szybszą metodę uzyskania tego samego efektu za pomocą formatu XPress Tags i programu BBEdit.

Paleta Find/Change w Quarku jest dość wygodna, ale wyeksportowanie pliku do formatu XPress Tags pozwoli wykonać bardziej skomplikowane operacje wyszukiwania i zamiany. Umieścimy kursor w wybranym wątku, i użjemy polecenia File: Save Text, a następnie wybierz format XPress Tags z menu rozwijanego Format (5a) .

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 5a

Plik XPress Tags można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu, który obsługuje funkcję grep (Global Regular Expression Parser), takim jak dit, TextWrangler lub BBEdit Lite (wszystkie programy powstały w firmie Bare Bones Software [http://www.barebones.com ]).

Wybieramy polecenie Search: Find z menu programu BBEdit, aby wyświetlić okno dialogowe Find & Replace. Kliknij opcję Use Grep i wpisz <font color="#FF0000">[A-Z][A-Z][A-Z]+ w polu Search For (5b) oraz <font color="#FF0000"><H>\L&\E<H> w polu Replace With (5c).

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 5b, 5c

Spowoduje to wyszukanie wszystkich słów zawierających trzy lub więcej wielkich liter obok siebie, zamianę ich na małe litery, a następnie umieszczenie kodu znaczników Quarka wokół uzyskanego ciągu. Kliknięcie przycisku Replace All umożliwi dokonanie zamiany w całym dokumencie.

Teraz należy zapisać plik pod nową nazwą na wypadek, gdyby konieczna była edycja oryginału (5d).

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 5d

Przechodzimy z powrotem do Quarka. Usuwamy wyeksportowany tekst i używamy polecenia File: Get Text, aby dokonać importu pliku ze znacznikami. Musimy się upewnić, czy włączono opcje Convert Quotes i Include Style Sheets. W przeciwnym razie zamiast sformatowanego tekstu widoczne będą znaczniki Quarka. Po wykonaniu tej procedury wszystkie słowa zostaną zapisane kapitalikami (5e).

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 5e

6. Automatyzacja codziennych zadań

Jeżeli niektóre zadania są wykonywane każdego dnia, warto rozważyć napisanie makra lub skryptu AppleScript. Wyobraźmy sobie, że użytkownik chce odnaleźć wszystkie liczby w dokumencie i zastosować dla nich czcionkę Expert, aby uzyskać bardziej klasyczny wygląd. Poniżej przedstawiono szybką metodę osiągnięcia takiego efektu.

Uruchamiamy program Script Editor, który znajduje się w teczce Applications: AppleScript.

W systemie Mac OS-a 9 będzie to teczka Apple Extras. Wpisujemy w edytorze następujący fragment kodu:

<font color="#FF0000">tell application "QuarkXPress"

tell every story of front document

set font of every character ¬

where it is in "01234567890" ¬

to "Minion Expert"

end tell

end tell

Znak <font color="#FF0000">¬ można uzyskać poprzez naciśnięcie klawiszy Option-L. Służy on do poinformowania edytora Script Editora, że dany fragment kodu jest kontynuowany w kolejnym wierszu. Jeżeli dokument w Quarku został już otwarty, kliknij przycisk Run (6a) . Co najmniej jedna ramka tekstowa w pliku musi zawierać liczbę, gdyż w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Oczywiście należy również pamiętać o zainstalowaniu w systemie czcionki Minion Expert.

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 6a

Jeżeli skrypt działa w oczekiwany sposób, możesz powrócić do Script Editora i zapisać go w teczce Scripts wewnątrz teczki Quarka.

Od tej chwili będzie możliwe uruchomienie skryptu poprzez menu Scripts w programie (6b).

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 6b

Podobną konwersję można wykonać również za pomocą znaczników Quarka, ale język AppleScript zapewnia trzy podstawowe korzyści. Po pierwsze, konwersji liczb można dokonać jednocześnie we wszystkich ramkach tekstowych w całym dokumencie.

Po drugie, ponieważ skrypt został zapisany w teczce Scripts, będzie dostępny dla wszystkich użytkowników Quarka, którzy nie muszą znać się na bardziej skomplikowanych operacjach w systemie.

Po trzecie, zyskamy w ten sposób możliwość wykorzystania jednej z najlepszych funkcji Mac OS-a.