Przewaga pesymistów

Ankietowani przez Gallup International na zlecenie Światowego Forum Gospodarczego respondenci z 60 krajów świata pesymistycznie zapatrują się na perspektywy bezpieczeństwa w 2007 roku i ekonomiczny byt przyszłych pokoleń.

Rośnie pesymizm: 48% ankietowanych (30% przed rokiem, 45% dwa lata temu) uważa, że przyszłe pokolenia będą żyły w mniej bezpiecznym świecie. Poprawy poziomu bezpieczeństwa spodziewa się 26%, a reszta ankietowanych nie spodziewa się zmiany. Najwięcej pesymistów co do poziomu bezpieczeństwa jest wśród mieszkańców Europy Zachodniej - ponad dwie trzecie (68%) spodziewa się pogorszenia poziomu bezpieczeństwa. W przypadku krajów gdzie toczą się obecnie najintensywniejsze konflikty militarne, Iraku i Afganistanu, słabną nadzieje na poprawę sytuacji. Polepszenia bezpieczeństwa w 2006 roku spodziewało się 77% Afganów i 61% Irakijczyków; teraz, na poprawę w 2007 roku liczy już 68% Afganów i tylko 31% Irakijczyków.

Tylko nieznacznie wzrósł w porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami optymizm odnośnie poziomu życia przyszłych pokoleń, ale 31% wierzących w tę poprawę to raczej oznaka nikłej wiary w przyszłość. O wiele więcej ankietowanych (40%) przekonanych jest o pogorszeniu ekonomicznego losu swego potomstwa. Ponownie, najbardziej pesymistyczne zapatrywania mają mieszkańcy Europy Zachodniej - zaledwie 19% badanych spodziewa się poprawy ekonomicznego statusu przyszłych pokoleń, podczas gdy 53% spodziewa się pogorszenia.

Ankietowani oceniali także swoich przywódców. Decydujący o losach narodów i świata przywódcy polityczni i biznesowi są zdaniem dużej części ankietowanych nieuczciwi (odpowiednio 34% i 43% odpowiedzi), zbyt podatni na naciski (37% i 31%), nieetyczni (33% i 30%), niekompetentni (27% i 18%), a zarazem skupiają w swoich rękach za dużo władzy (37% i 34%).

Co powinno być priorytetem przywódców? Zakończenie wojen (15%), likwidacja ubóstwa (13%), zapewnienie wzrostu gospodarczego (12%), wojna z terrorem (12%), niwelowanie różnic pomiędzy bogatymi i biednymi (11%), ochrona środowiska (10%), odbudowa zaufania (9%). Jak odbudować zaufanie? Publiczne i prywatne instytucje powinien cechować wyższy poziom przejrzystości działania (32% wskazań), powinny surowiej karać przestępcze zachowania w swoich szeregach (30%), prowadzić dialog z konsumentami/obywatelami (13%).


Zobacz również