Przygotowania do MSSF

Jedynie największe europejskie spółki, głównie o profilu finansowym oraz podmioty zarejestrowane w amerykańskiej KPWiG, szybko wprowadzają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers, "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - gotowi do startu?", plany wprowadzenia MSSF stworzyło 83% spółek o kapitalizacji rynkowej powyżej 10 mld euro. Sondaż został przeprowadzony wśród przedstawicieli 260 firm europejskich i 60 z Australii i Nowej Zelandii. 44% ankietowanych uważa, że posiada wszelkie niezbędne zasoby aby na czas wprowadzić zmiany wymagane przez nowe standardy sprawozdawczości. W grupie spółek, których kapitalizacja rynkowa wynosi poniżej 0,5 mld euro, odsetek ten to odpowiednio 35% i 15%.

Firmy zarejestrowane w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wyprzedzają inne spółki, pod względem podejmowania decyzji co do wyboru przyjmowanych zasad rachunkowości (81% wobec 59%) lub identyfikowania nowych danych wymaganych przez MSSF (61% i 41%).

W III kw. 2004 roku PwC przeprowadził sondaż stanowiący aktualizację badania "MSSF - Przygotowani czy jeszcze nie?" z I kw., z którego wynika, że duża aktywność w zakresie MSSF nie przekłada się na ich szybkie wprowadzenie do podstawowych systemów, procesów i mechanizmów kontrolnych spółek. W 70% spółek uczestniczących w badaniu realizowane są projekty związane z MSSF, a w 88% pracownicy posiadają "ogólną wiedzę na temat wpływu nowych standardów na ich działalność". 44% firm zidentyfikowało dane wymagane dla potrzeb MSSF, a 79% usprawniło swoje systemy na tyle, aby można było te dane gromadzić. Jedynie 4% spółek potrafiło zakomunikować rynkom, jaki będzie przybliżony wpływ przyjęcia nowych standardów na wykazywane przez nie dane.

"Mimo że większe spółki, zwłaszcza z sektora usług finansowych, radzą sobie ponadprzeciętnie dobrze z przygotowaniami do wprowadzenia MSSF, nie powinny popadać w samozadowolenie. Wiele jednostek musi jeszcze włożyć dużo wysiłku we wdrożenie MSSF. Wydaje się, że spółki koncentrują się na krótkoterminowych rozwiązaniach taktycznych dotyczących gromadzenia danych i sprawozdawczości, a przed 1 stycznia 2005 r. nie będą wprowadzać rozwiązań o charakterze bardziej strategicznym. Prace nad pełnym wdrożeniem MSSF i usprawnianiem procesów sprawozdawczych będą trwać przez cały rok 2005 z uwagi na konieczność sprostania wymogom sprawozdawczym za ten rok i przewidywanym znaczącym zmianom w MSSF w kolejnych latach" - skomentował wyniki badania Ian Wright, szef zespołu ds. sprawozdawczości finansowej w PricewaterhouseCoopers na świecie


Zobacz również