Regulamin konkursu "2056"

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „2056” na stronie www.pcworld.pl/acer

1 Postanowienia ogólne

1. W imieniu firmy Acer Poland Sp. z o.o., Fundatora nagród, Organizatorem Konkursu jest firma: WĘC Public Relations, z siedzibą przy ul. Jasnogórskiej 151, 31-358 Kraków, zwana dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatorów, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i parterów życiowych.

2 Zasady konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które: a. ukończyły osiemnasty rok życia, b. ukończyły trzynasty rok życia, za zgodą opiekuna, c. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu oraz nad Przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, zwana dalej jako Komisja.

3. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciele Organizatora:

a. Miriam Baran, przedstawiciel WĘC Public Relations

b. Anna Cichy, przedstawiciel WĘC Public Relations

c. Jan Trzupek, przedstawiciel WĘC Public Relations.

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2016 roku.

6. Konkurs kończy się 10 stycznia 2017 roku o godzinie 23:59. Okres ten jest zwany dalej czasem trwania konkursu.

7. Zadanie konkursowe polega na: a. Udzieleniu odpowiedzi na podane pytanie lub zadanie konkursowe i wysłanie jej na adres e-mail 2056@idg.com.pl. Ocenie będą podlegały indywidualne odpowiedzi i materiały związane z tematyką konkursu: zdjęcia, filmy i inne materiały wykonane własnoręcznie.

8. O zajęciu nagradzanych miejsc w konkursie decyduje Komisja konkursowa.

9. Udział w konkursie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nadesłane przez Uczestników treści obraźliwe, wulgarne czy też naruszające prawa osób trzecich. Użycie treści tego typu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu przez Organizatora.

11. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Organizator nie przewiduje również nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu osoby lub osób, które w sposób niezgodny z regulaminem lub w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego będą przesyłały zgłoszenia do konkursu. W szczególności chodzi o oszukiwanie oraz wykorzystywanie programów pozwalających na oszukiwanie (cheatów, exploitów itp.).

3 Dane osobowe

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania emailem informacji związanych z Konkursem. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4 Nagrody

1. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są odpowiednio wskazane w każdym zadaniu konkursowym a. gadżety: Pendrive, Kubek, Koszulka, Torba bawełniana (łącznie 20 szt.) oraz laptop Acer Switch Alpha 12.

2. Wyniki Konkursu weryfikuje i Zwycięzców Konkursu ogłaszać będzie Komisja, o której mowa w §2 pkt 3 Regulaminu.

3. Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu, zawiadamia ich wysyłając informację za pomocą prywatnej wiadomości na adres email, z którego wysłana była praca. Adres zamieszkania podany przez zwycięzcę musi być adresem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podanie adresu znajdującego się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powoduje utratę prawa do nagrody. Laureaci zostaną poproszeni o poświadczenie gotowości objęcia nagrody w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji zawiadamiającej o wygranej wraz z informacją, iż nieprzesłanie adresu w ww. terminie skutkować będzie utratą prawa do nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.

5. W przypadku nieotrzymania poświadczenia we wskazanym powyżej terminie Komisja wyłoni następnych laureatów, zgodnie z § 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3 Regulaminu. Warunkiem wydania Nagrody jest poinformowanie Organizatora przez Laureata w terminie do 7 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej, o danych adresowych (na terenie Polski), pod które ma być dostarczona przesyłka z nagrodą.

6. O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną zawiadomieni najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia konkursu. Konkursy są rozstrzygane do 7 dni od zakończenia ich trwania, dzień i godzina zakończenia podane są w każdym pytaniu konkursowym.

7. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu poprzez przesłanie jej na adres WĘC Public Relations. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

8. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród względnie zamiany jej na inną nagrodę.

9. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku część nagrody stanowiąca dodaną kwotę pieniężną nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

10. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

11. Laureatów konkursu ogłasza Organizator na stronie www.pcworld.pl/acer. Organizator pozyskuje od Laureatów dane do wysyłki nagrody i dokonuje wysyłki nagród po zebraniu wszystkich danych od zwycięzców nie częściej niż raz w tygodniu przez cały okres trwania konkursu.

12. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.

13. W przypadku opisanym w ust. 11. powyżej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest wypełnić protokół odbioru nagrody. Wypełnienie protokołu odbioru oraz dostarczenie go Organizatorowi Konkursu przez zwycięzcę stanowi warunek otrzymania Nagrody.

5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 10 lutego 2017 roku wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres WĘC Public Relations, ul. Jasnogórska 151, 31-358 Kraków. O złożeniu reklamacji w terminie decyduje data stempla pocztowego.

2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 stycznia 2017 roku.

3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji.

6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem email biuro@wec24.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych.

3. Niniejszy regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz zostaje udostępniony Uczestnikom na stronie pcworld.pl/acer.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie, traci prawo do ewentualnej nagrody.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.